« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provoz pečovatelských služeb v Lokti na rok 2022.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provoz pečovatelských služeb v Lokti na rok 2022.
Město Loket T.G.Masaryka 1:59.357 33 Loket.Telefon 352 684 001
<br> DODATEK č.1
<br> K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o Poskvruuri INDIVIDUÁLNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE z ROZPOCTU MESTA LOKET
<br> NA PROVOZOVÁNÍ PÉQVATĚSKÝCH SLUŽEB VE MĚSTĚ LOKET NA ROK 2022 ze dne 22.2.2022
<br> uzavřené podle ustanovení 5 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,a zákona č.2509000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.v platném znění <.>
<br> Město Loket
<br> se sídlem : T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket zastoupené : Ing.Mgr.Petrem Adamcem,starostou města IČ : 00259489
<br> oič : 6200259489
<br> Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Karlovy Vary.č.účtu 3060838319í0800 (dále jen „Město")
<br> a DOP-HC s.r.o <.>
<br> se sídlem : Bergmannova 140,356 04 Dolní Rychnov
<br> zastoupeno : MSc.Magdalenou Radošovou,MBA,jednatelkou společnosti IČ : 26356589
<br> DIČ : C226356589
<br> Bankovní spojení : 18301111510300
<br> (dále jen „příjemce“) uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku,tento
<br> Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služeb ve městě Loket na rok 2022 ze dne 22.2.2022
<br> Čl.1 PŘEDMĚT DODATKU
<br> Předmětem tohoto dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služeb ve městě Loket na rok 2022 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.2.2022,je navýšení individuální neinvestiční dotace zrozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služeb ve městě Loket na rok 2022 o částku
<br> ve výši 150 000,-- Kč,slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých <,>
<br> a to za podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služeb ve městě Loket na rok 2022 ze dne 22.2.2022 <.>
<br> Po navýšení celkova individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služe...

Načteno

edesky.cz/d/5678088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz