« Najít podobné dokumenty

Město Brumov-Bylnice - Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice číslo: 3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brumov-Bylnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DODATEK 3_2022 FC Brumov.docx (29.82 kB)
DODATEK k
Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Brumov-Bylnice
číslo: 3/2022
(uzavřená dle §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Město Brumov-Bylnice
se sídlem: H.Synkové 942,763 31 Brumov-Bylnice
zastoupený: Kamilem Mackem,starostou
IČ: 002 83 819
bankovní spojení: 19-1407101369/0800
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Příjemcem dotace: FC Brumov,z.s <.>
sídlo: Družba 1177,763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 18810721
právní forma: spolek
zastoupený: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,předseda
bankovní spojení: XXXXXXXXXX/XXXX
zapsaný u KS v Brně,oddíl L,vložka 390
(dále jen „příjemce“)
<br> Obě smluvní strany se dohodly na změně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brumov-Bylnice č.3/2022 uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 7.4.2022,č.usnesení 255/19/ZM/2022 následovně:
<br>
Článek I <.>
Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:
 
I <.>
Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II.až III.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 730.000,- Kč <.>
<br> 1.2 Dotace je poskytována částkou ve výši 730.000,- Kč za účelem financování sportovní činnosti spolku <.>
<br>
<br> Článek II <.>
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br>
<br>
Doložka dle § 41 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem města: Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
Datum zasedání a číslo usnesení: 15.9.2022,č.usnesení 287/21/ZM/2022
<br>
V Brumově-Bylnici,dne V Brumově-Bylnici,dne
<br>
<br> za poskytovatele za příjemce
<br>
<br> ……………………………….<.> ………………………………………
XXXXX XXXXX,starosta Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,předseda
X

Načteno

edesky.cz/d/5678055


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brumov-Bylnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz