« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Zápis 7-2022.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 7-2022.doc
ZÁPIS č.7
ze schůze zastupitelstva Obce Lipec konané dne 5.9.2022 na OÚ v Lipci v 18.30 hod
<br> Přítomni: p.Havrda,p.Piskačová,p.Tomanová,p.Kurzová,p.Doležal,Jehlička
<br> Omluven : p.Toman
Schůzi zahájil starosta obce XXXXX XXXXXX,zjistil,že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a schůze je oprávněna přijímat právoplatné usnesení <.>
Dále byl stanoven :
<br> Zapisovatel : paní Kurzová
Ověřitelé zápisu : p.Doležal,p.Jehlička
Celkem členů 6
Program schůze :
1) Kontrola zápisu,program ZO
<br> 2) Dodatek č.1 – smlouva o dílo
3) Rozpočtové opatření č.3
4) Různé
<br> 1) Kontrola zápisu,program ZO
Byla provedena kontrola zápisu z XXX.schůze.Zápis byl schválen jednohlasně <.>
<br> Starosta seznámil ZO s dnešním programem.Program byl schválen jednohlasně <.>
<br> Hlasování : 6– pro 0 – proti 0 – zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO schvaluje zápis z minulého zasedání a program na dnešní schůzi <.>
2) Dodatek č.1 – smlouva o dílo
Starosta XXXXXXXXX ke schválení dodatek č.X ke smlouvě o dílo na Vodovod,kanalizaci a ČOV v Lipci <.>
Hlasování:
6-pro
<br>
0-proti
<br>
0-zdržel se
<br> U s n e s e n í :
ZO souhlasí a schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s fi.VPK Suchý s.r.o.na projekt “Lipec- vodovod,kanalizace a ČOV”
3) Rozpočtové opatření č.3
Starosta XXXXXXXXX ke schválení rozpočtové opatření č.X,které je potřeba provést z běžného chodu obce a z důvodu voleb do ZO <.>
<br> Hlasování :
6-pro
<br>
<br> 0-proti
<br> 0-zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č.3
<br> 4) Různé
<br> Starosta navrhl v rámci šetření energie v obci,aby se úsporně rozsvítilo obecní osvětlení ob jedno světlo od 22hod <.>
<br> ZO souhlasí a bere na vědomí <.>
<br> Schůze skončila ve 19.30 hod
Příští schůze - dle potřeby
<br>
Ověřovatel:
<br>
<br>
<br>
<br> Ověřovatel:
<br>
XXXXX XXXXXX - starosta

Načteno

edesky.cz/d/5677088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz