« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis č.39/2022 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis_zasedáni_č.39_2022_15.9.2022.pdf [0,23 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
<br> Zápis vč.usnesení č.39/2022 ze zasedání 15.9.2022 Stránka 1
<br>
<br>
Z á p i s č.39/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 15.9.2022 v místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
<br> Přítomní zastupitelé obce: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXXXX XXXXXXX,Radomír
Štindl,XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Vladimír
Svoboda
<br>
<br> Nepřítomen a omluven:
<br>
Přítomní občané: 0
<br> Zahájení zasedání: 18:10 hodin
Ukončení zasedání: 19:16 hodin
<br>
Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Delta Polkovice
5) Vyjádření akce umístění dopravního zrcadla
6) Informace o postupu Územního plánu
7) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.6,7,8,9/2022; poděkování za činnost
<br>
K bodu 1) Zahájení
<br>
Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta
obce navrhl vést diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva obce tak,jak byl vyvěšen.Vyzval
přítomné k doplnění programu.Program nebyl pozměněn <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování
<br> PRO – 9
všichni přítomní zastupitelé
<br> PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
<br>
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Obec Malé Hradisko
<br>
<br> Zápis vč.usnesení č.39/2022 ze zasedání 15.9.2022 Stránka 2
<br>
<br>
K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br>
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Jaroslava Novotného a Radku Švecovou <.>
<br> Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera <.>
<br> Jiný návrh nebyl podán <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce schvaluje z...

Načteno

edesky.cz/d/5676823

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz