« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí povolení úplné uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí povolení úplné uzavírky (1.88 MB)
oBEcNí úŘao RyBNlcE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br> Čj,<,> 467t2O22trybtD
Vyřizuje : Mgr.XXXX XXXXX
Tel.: XXX XXXXXX
Datum.XX.září 2022
<br> ROZHODNUTÍ
PoVoLENí Ú PLN É uzavínry
<br> Výroková ěást:
<br> Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona
č.'13l1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení úplné uzavírky,kterou
dne 20.9.2022 podal
<br> Král PM Centrum s.r.o <.>,Chebská 79t23,Plzeň,lČ 252 20 799
zastoupen na zák|adě plné moci Znaéky Plzeň s.r.o <.>,č.p.640,33í 51 Kaznějov <,>
<br> lc 279 71 5,11
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Policie ČR a souhlasu vlastníka
komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky ó.10411997 Sb.<,>
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> povoIuje
úplnou uzavírku:
<br> MK uzavírka u MVmotors a účelové komunikaciv obci Rybnice,okres Plzeň_sever <.>
(dále jen "uzavírka") v tomto rozsahu:
- Zajištění odkanalizováni zástavby - odvodnění splaškových vod.Jedná se o opravu místní
<br> komunikace od sil.ll27 k vjezdu na p.ě.127 za pomocí úplné uzavírky.Stavba je rozdělena
na 2 etapy.V první etapě budou zahdjeny výkopové práce (kanalizace) od šachty u sil.l/27
na MK.Na sil.ll27 podél vodící ěáry ve směru na Kralovice z důvodu bezpečnosti bude
dopravní prostor omezen za pomocí směrových desek 24 v XXX.détce XXm,provoz
zŮstane v obou směrech zachován.Na MK budou práce probíhat na zhruba 50m tak aby
nebyl omezen,ale naopak zajištěn vjezd do servisu Mvmotors,Při druhé etapě bude
uzavírka vedena na MK v délce cca 130m v druhé polovině kde bude už možné odbočit ze
s11.1127 i při této etapě bude nadále zachován provoz servisu.Po celou dobu výstavby cca
poČítáno 2 měsíce bude sloužit objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t obsluhující Iokalitu viz
dIe přiloženého DlO <.>
<br> - je stanovena...

Načteno

edesky.cz/d/5676440

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz