« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška OOP - KÚPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO (1.89 MB)
snuačni ZÁKRES umisnžni PŘECHODNÉHO nopmvnino ZNAČENÍ SCHEMA DIO -si|.IIZT a MK obec Rybnice
<br> Léó
<br> XXXXX XXXX ndI Plzeňsky kraj XX.XX.XXXX XX:XX
<br> LEGENDA:
<br> \ SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ qočASNÉHo SVISLÉHO Pozn: DOPRAVNIHO ZNACENI Dále po celou dobu stavby je nutno zachovat příjezd vozidel \ SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO při mimořádné události,ij.zejména umožnit bezpečný průjezd DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ _ zachranným & healčským vozidlům.„,<,> / Dopravní inženýrské opatřeni (DK)) znázorňuie místa _ UZAVRENY USE“ \/ s dopravním omezením <.>
<br> SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SCHEMA o|o - sil."27 a MK obec Rybnice
<br> PŘEJHLEJEJNÁSÉUDMGĚ LEGENDA: _ -zábor-uzavirka MK 1.“etaióá ' * <.>
<br> „_','É
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ QOČASNÉHO SVISLÉHO B28+E1-3 Wada) BUDE GSAZENAMIIE'FM PŘED REALIZAGÍ DOPRAVNIHO ZNACENI
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO Dopravní inženýrské opatření (m0) znázorňuje mista DOPRAVNIHO ZNACENI s dopravním omezením <.>
<br> \ \
<br> SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SCHEMA DIO - MK obec Rybnice
<br> ' <.>
<br> PŘĚH LĚIDNÁ W LEGENDA: _ - zábor - uzavírka MK
<br> ;).: _.! '„.'\,i"'-":á <.>,_
<br> “\
<br>.m ! „_„3'1 orma __ - *“ x Eli STAVBY
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO Dopravni inženýrské opatření (DIO) znázorňuje místa DOPRAVNIHO ZNACENI s dopravním omezením <.>
<br> \ SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DočÁSNEÍ-Ío SVISLÉHO 828+E1-3 (platímm BUDE GSAZENAEEIIEI'FM PŘED REALIZACE-Í \
<br> SíTuAčNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SCHEMA DID - Sil."27 a MK obec Rybnice
<br> "\
<br> GBJÍZDNÁ TRASA „
<br> Ím
<br> „ <.>
<br> '
<br>.i'-
<br> <.- „
<br> „„
<br> N-l'
<br> LEGENDA:
<br> - zábor - uzavírka MK
<br>.- -.- objízdná trasa ve směru na Kraiovice
<br> — V
<br> (+
<br> SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ [JOČASNÉHO SVISLÉHO mmuqmmmvmmw DOPRAVNIHO ZNACENI
<br> SKUTEČNE UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO Dopravni inženýrské opatření (m0) znázorňuje místa DOPRAVNIHO ZNACENÍ s dopravním omezen...
Veřejná vyhláška OOP - KÚPK (198.89 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/11123/22
Spis.zn.: ZN/2301/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Bc.Zdeňka Kačenová Častová
Tel.: 377195180
E-mail: zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 23.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,na základě návrhu právnické osoby KRÁL PM
CENTRUM s.r.o <.>,se sídlem Plzeň-Křimice,Chebská 79/23,okres Plzeň-město <,>
PSČ 32200,IČ 25220799,ze dne 20.9.2022
<br> s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 77,odst.1),písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje,Územní odbor Plzeň-venkov,dopravní inspektorát <,>
ze dne 23.9.2022,pod čj.KRPP-138377-2/ČJ-2022-031106-48,přechodnou úpravu
provozu na pozemní komunikaci – silnici I/27,k zajištění bezpečnosti silničního
provozu a informování účastníků silničního provozu o omezení provozu uzavírkou
na místní komunikaci u MV motors v obci Rybnice <.>
<br> 1) Dotčený úsek: silnice I/27 – v obci Rybnice
2) Použité svislé dopravní značky a zařízení: dle situace DIO /viz příloha/ dle zásad
<br> TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle zásad
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,které
tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy
<br> 3) Doba platnosti: od nabytí účinn...

Načteno

edesky.cz/d/5676439

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
25. 11. 2022
22. 11. 2022
22. 11. 2022
21. 11. 2022
21. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz