« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kolaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kolaje
V/8
<br> ZAPIs o VYSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbéch do zastupitelstva obce (méstysu,mésta,méstské éésti,méstského obvodu)
$947213?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.<.> Nyznbprk.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konanYch ve dnech (dne).?$:99:.T.?4299229??.byly podle stledkfi pfevzathh
<br> ’od okrskonCh volebnich komisi zjiétény VYSledky voleb v obci <.>
<br> Poéet volebnich okrskfi 1
Poéet okrskonch volebnich komisi,které pfedaly VYSledek hlasovéni 1
Seznam éisel vo1ebnich okrskfi,jejichi stledky nebyly pfedény ———————
Poéet volebnich obvodfi 1
Celkovy poéet osob zapsanYch ve vaisech ze seznamu voliéfi a jejich dodatkfi 73
Celkovy poéet voliéfi,kteer byly vydény uredni obélky 39
Celkovy poéet odevzdanYch fifednich obélek 39
<br>
<br> A) Jména a pfijmeni zvolenych élenfi zastupitelstva:
Poradi Jméno a prijmeni Vék Pofadi na HL Poéet hlasfi
zvoleni
<br> Volebni strana e.1 — NezéVisli — KOLAJE
<br>
<br> 1.Petr Spitélsky 28 4.33
2.Barbora Gurecké 43 1.31
3.Petra Abrahémové 36 2.31
4.Renata Weissové 38 3.3O
5.Josef Pének 51 5.27
B) Jména a pfijmeni néhradnikfi:
Pofadi Jméno a prijmeni Vék Pofadi na HL Poéet hlasfi
néhrad <.>
Volebni strana e.1 - Nezévisli ‘ KOLAJE
1.Jiri Broi 47 6.17
<br> C) Celkovy poéet platnych hlasfi pro jednotlivé volebni strany a pro jednotlivé
kandidéty,hranice poétu hlasfi pro zménu pofadi kandidéta pro pfidéleni mandétu:
<br> Volebni strana e.1 - Nezévisli - KOLAJE
<br>
<br> Poéet hlasfi pro stranu: 169,hranice: 30,8
Kandidati Pof.Jméno a prijmeni Poéet hlasfi
61310
1.Barbora Gurecké 31
2.Petra Abrahémové 31
3.Renata Weissové L 30
4.Petr Spitélsky 33
5.Josef Pének 27
6.Jifi Broi 17
<br> 537306 — str.6.1

Načteno

edesky.cz/d/5672216

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz