« Najít podobné dokumenty

Obec Chroustov - Zápis z jednání 16.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chroustov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úprava rozpočtu 3-5.pdf [0,53 MB]
tiprava rozpoEtu v r6mciodpa mezi poloikami ! c.J /;-q /.),hT/J tJi 3 V Ch roustovilz 30.6.2022 tp odpa pol.KE Mistni hospod6istvi 3639 5011 - 3 L24 z mezd zamEstnanc& 5424 +3 L24 na n6hrady mezd v dobE nemoci Cbee Chroustov ol
RO č. 3.pdf [0,22 MB]
RozpoEtov6 opatieni i.3
<br> Piiimv
<br> 4LTL
<br> tLt2
<br> tLL3
<br> 3632
<br> 3639
<br> Dotace na volby
<br> Dafi placenii poplatniky
<br> Dafi vybirand srdZkou
<br> Pohiebnictvl
<br> Piijem z prodeje pozemkri
<br> 48 000,- Ki
<br> 5 000,- K6
<br> 1000,- Kd
<br> 400,- Kd
<br> 29 808,- Kd
<br> 842O8,-Piijmy CELKEM:
<br> V'idaie <.>
<br> 3745 V'idaje na veiejnou zelefr
<br> 3341 Vridaje na opravu mfstniho rozvodu,kabely ve DvoiiSti
<br> 3429 Finanfni dar obci B6chary
<br> 5512 Nav,i5eniv'idajir na oploceni has.zbrojnice
<br> 5115 V,idaje na volby
<br> Vfdaje CELKEM:
<br> Schv6leno zastupitelstvem obce dne 16.9.2022
<br> Schodek rozpodtu bude kryt z piebytku hospodaleni minulrfch let <.>
<br> ZveiejnEno v sekci Ziipisy - rozpoEet <.>
<br> 49 000,- Kf
<br> 2! L10,- Ki
<br> 1000,- Kf
<br> 5 000,- Ke
<br> 48 000,- Kf
<br> t24LLO,-KE
Zápis z jednání 16.9.2022.pdf
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 16.9.2022 od 19.00 hod <.>
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Chroustov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
<br> obce Ing.Pavlem Vančurou (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Přítomní zastupitelé:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Starosta: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Zapisovatel XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Určení ověřovatelů:
<br> Předsedající určil ověřovatele zápisu p.Jaroslava Strýhala a Václava Nádvorníka.Pan starosta zahájil
<br> zasedání,konstatoval,že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a prohlásil zasedání za
<br> usnášeníschopné <.>
<br> 2.Schválení programu
Pan starosta předložil následující program jednání zastupitelstva,který je v souladu s informací zveřejněnou
<br> na úřední desce a dal hlasovat o návrhu programu:
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Složení komise na výběrové řízení dodavatele osvětlovacích těles pro akci veř.osvětlení Dvořiště
<br> 4) Údržba veřejné zeleně u rybníka Návesník a pokácení suché lípy v k.ú.Dvořiště
<br> 5) Žádost Jednoty o neinvestniční příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty z provozu prodejny na II.Q.2022
<br> 6) Žádost Klubu důchodců Běchary o finanční dar
<br> 7) OZV č.1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br> 8) OZV č.2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> 9) Seznámení s úpravou rozpočtu č.3-5,přesun mezi položkami
<br> 10) Rozpočtové opatření č.3
<br> 11)) Diskuze
<br> 12) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> K předloženému návrhu nebyly vzneseny námitky.Pan starosta navrhl přijmout následující usnesení <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce ...

Načteno

edesky.cz/d/5669219

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chroustov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz