« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykaz-zisku-122021.pdf
Licence: DESA XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00578321
Název: Obec  Dřevěnice 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 6 980 406,82    4 417 119,39   
<br> I.Náklady z činnosti 6 726 763,82    4 273 242,39   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 565 262,82    191 395,66   
<br> 2.Spotřeba energie 502 289 923,87    278 466,28   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 147 647,54    212 526,16   
<br> 9.Cestovné 512 670,00    768,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 159 699,16    1 190 639,89   
<br> 13.Mzdové náklady 521 933 776,00    783 937,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 210 925,00    156 994,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 471,00    2 133,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 27 292,00    32 766,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 6 402,00    2 000,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 54 164,80    31 468,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 23.03.2022 8h36m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DESA XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé ...
scan-zprava-audit.pdf
| <.>
<br> &% KRAJSKÝ ÚŘAD aaámvůaaaaac 14153110 uma
<br> Ě!- :__É:-' Údhar alarmmainchat;r — odděleni imatralgrF ahcí a analýz
<br> 31355 1 [152].l' HHK
<br> lNl'iÍllllleIlllílllllHllHllI
<br> („WH-Elůl'lg'El'L-ÉÉĚL
<br> Zprava :) výsledku přcakauma'ni haspadaření obce Dřevěnice,IČ: [IIÚS'IHHI
<br> za rak 21111 Přezkuumani se uskutečnila ve dnech: - 134.H].3121 - 23- [IP-.IDEE
<br> na aakladě písat-mé žáduaii abc-: Uřawčnicc 1.-' aaularlu auatanmrcnirn :; 41 nást.1 aákana ř.<.> IÉEFEÚDÚ Sb <.>,a nhcích,w: začni pamiůjšich přadpáaů,a v naladu 59.Ethanem &.410mm ŠEL :) přczkuumavám hůEpndařEni ůaemnich aamc'rapráaných culků a dnhmmlnjifch avaaků Luh-CL ve měni puznlčjšiuh předpiaů <.>
<br> lahajanu byla dne ll.IT?- 3121 daručenim ÚmámL—ni a aahájeni přcakaumani huapudařmi ': mu.!adu & © 5 udat.] :akúna &.:iÉD-É'ÚLH HP:.a 5 $;- 5 udat ?! piana.hj záknna &.25324112 Btn u kammla ve znění quějšich předpisů <.>
<br> Místa prů'b'Bd-EIJÍ přaakaumani: Chban: Dřevčnlca Dřwřnica 515 5117 13 Dřevčnica,pušta Ěcleanica
<br> Zástupci za ÚIR-,c: Mamma GbE-ť — Mgr.XXXXX XXXXXX účamí - Dadawatclaká účetní Hra-la účetní - Bc.Harbin—a Vaharmrá
<br> Přeakaumini vykanaly: - kůmmhw p.:-vším? Hmnim přeaknumánl: Markúta Fajkwá kantmluřl: Eva Linjmvú
<br> Fm'čřurui k přezkoumání w.: smyslu % 5 č.umana SI:-.a g 4 a š & zal-lana č.2552012 Sh.vyu al Eirajaký úřad Krait-úhrada: kéhu kraju: dne 29.1115.EMI
<br> mg gE nFnknumůni:
<br> Fřcdmčlum před:.wmáal hnapndařcnjjsuu ůdaje uvedení: \- šÉ udal.[ a 1 aáknna EAM-WM SI:.pmauacné pvd'm m::disú: uvedených v g— 3 tahala ?ákma.F'rcmumánf huwa-553ml bylo pmvadwn WW rail-“31mm a uhiudem na uýanamnmt jadauttlvj-ch skutečnnah' padla přadmůla a ramia: píazkwmáni.FTE posunu-am jednullivýah právalch ůlmnů 54: marcháai z: aněnl Nivnich p-řrxlptuů ptam—„Mb RE dni utikutcůnůui 151mm šikanu <.>
<br> lecdui knatmini akum.|;j.m'yhadnmcni gamma paxiklaflů,byl učLnlša dm: EEI- I'I3.IMS-l <.>
<br> Hwy-arm: ian-.lla:- ===-a 11.1 Hradec bidla-a':
<br> A.Fřezkanmaně...
rozvaha122021.pdf
Licence: DESA XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00578321
Název: Obec  Dřevěnice 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 122 148 058,52  16 604 021,88  105 544 036,64  88 053 396,15 
<br> A.Stálá aktiva 111 486 319,75  16 567 609,88  94 918 709,87  79 832 504,37 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 645 982,80  553 904,00  92 078,80  112 168,80 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 645 982,80  553 904,00  92 078,80  112 168,80 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 110 840 336,95  16 013 705,88  94 826 631,07  79 720 335,57 
<br> 1.Pozemky 031 5 497 882,77    5 497 882,77  5 513 443,58 
<br> 2.Kulturní předměty 032 5 707 570,00    5 707 570,00  5 707 570,00 
<br> 3.Stavby 021 96 662 045,45  14 627 579,00  82 034 466,45  65 047 506,03 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 537 469,00  165 401,00  372 068,00  365 098,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 220 725,88  1 220 725,88     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 194 643,85    1 194 643,85  3 066 717,96 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 20 000,00    20 000,00  20 000,00 
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek     ...
priloha122021.pdf
Licence: DESA XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00578321
Název: Obec  Dřevěnice 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, účetní metoda se nemění
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2016 došlo ke změně právních předpisů upravujícím oblst účetnictví ÚSC. Na základě vyhl.č.473/20136 Sb. a vyhl.č.301/2014 Sb <.>, kterými se novelizuje vyhláška č.410/2009 Sb <.>, kterou se
provádějí některá ust.zákona 563/1991 Sb <.>, o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně Směrné účtové osnovy pro rok 2016 Vyhl.č.362/2014 Sb. se mění vyhl.č.323/2002 Sb <.>, o
rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20.2.2016 nabývá účinnosti zákon č,24/2015 Sb <.>,kterým se mění zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech, ve znění půozdějších
předpisů, zákon 128/2000Sb <.>, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis účetních metod:- účetní jednotka neúčtuje o hospodářské činnosti .všechny činnosti ÚJ jsou účtovánny v obratech hlavní činnosti - hlavním předmětem činnosti je výkon veřejné správy na
úseku samostané a přenesené působnosti - ÚJ v rámci ekon.činnosti s dopadem na DPPO , resp.DPH realizuje tyto ekon.činnosti: - pronájmy dlouhodobé /byt. i nebyt.prostory, pozemky,/-pronájmy
krátkodobé - ost.příjmy z vlast.činnosti, -poskytování služeb a prodeje výrobků, - opravné položky k pohledávkám jsou účtovány ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti
<br> 23.03.2022 8h39m27s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DESA XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a ...
navrhzu2021.pdf
Licence: DESA XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br> Obec  Dřevěnice 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 27.04.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00578321
<br> název Obec  Dřevěnice 
<br> ulice, č.p.č.p. 56
<br> obec Dřevěnice
<br> PSČ, pošta 50713
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 493597287
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 27.04.2022 13h52m59s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DESA XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 3 376 210,00  3 520 059,00  4 239 568,12 
<br> Nedaňové příjmy 1 066 300,00  1 066 300,00  1 021 236,74 
<br> Kapitálové příjmy 1 000 000,00  1 017 135,00  1 017 135,00 
<br> Přijaté transfery 430 390,00  2 170 954,57  2 170 954,57 
<br> Příjmy celkem 5 872 900,00  7 774 448,57  8 448 894,43 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.671 000,00  671 000,00  626 006,24 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 100,00  30 100,00  39 038,22 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 71 600,00  71 600,00  101 204,78 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických o...
fin122021.pdf
Licence: DESA XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec  Dřevěnice 
č.p. 56
<br> 50713  Dřevěnice
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 671 000,00  671 000,00  626 006,24 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 100,00  30 100,00  39 038,22 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 71 600,00  71 600,00  101 204,78 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 707 000,00  707 000,00  854 067,29 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   58 330,00  58 330,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 165 500,00  1 189 768,29  1 908 532,93 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
  9 463,41  9 463,41 
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom <.>
odpadu
<br> 178 500,00  178 365,00  151 700,00 
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 5 250,00  5 250,00  5 300,00 
0000 1342 Poplatek z pobytu 10 500,00  10 500,00  8 818,00 
0000 1361 Správní poplatky 4 200,00  4 200,00  2 280,00 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her   51 922,30  28 164,17 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.    1,29 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 532 560,00  532 560,00  446 661,79 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 37 300,00  81 869,02  81 869,02 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00  70 800,00  70 800,00 
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu   559 609,55  559 609,55 
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů   163 800,00  163 800,00 
0000 4216 Ostatní invest.př...

Načteno

edesky.cz/d/5669207

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz