« Najít podobné dokumenty

Obec Nemyšl - Zápis a usnesení z 15.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemyšl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-a-usneseni-15.9.2022.docx
ZÁPIS O PRůběhu ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Nemyšl
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemyšl konaného dne 15.9.2022
v zasedací místnosti na adrese Nemyšl 10 <.>
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání <.>
Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXXXX (starostka obce),XXX XXXXXXX (místostarosta),XXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXX <.>
Program:
X) Kontrola usnesení <.>
X) Rozpočtová opatření <.>
3) Prodej pozemku 268/19 k.ú.Nemyšl na kioskovou transformační stanici EG.D,a.s <.>
4) Zpráva kontrolního a finančního výboru <.>
5) Různé
Hlasování o programu:
Pro:7 proti:0 zdržel se:0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak,jak je uvedeno shora <.>
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu <.>
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena XXXXXXXXX XXXXXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXXX <.>
Hlasování:
Pro:X proti:X zdržel se:X
X.Kontrola usnesení <.>
Proběhla kontrola usnesení <.>
Hlasování ZO:
Pro:7 proti: 0 zdržel se:0
Přijato usnesení č.46/2022: Zastupitelstvo obce Nemyšl schvaluje kontrolu usnesení <.>
2.Starostka seznámila ZO s rozpočtovým opatřením číslo 6,7 a 8 <.>
ZO bere na vědomí <.>
Hlasování:
Pro:5 proti:0 zdržel se:2 Borkovcová,Zelenka
Přijato usnesení č.47/2022: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.6,7,8 a 9 <.>
3.Starostka seznámila ZO s rozpočtovým opatřením číslo10 <.>
ZO schvaluje rozpočtové opatření <.>
Hlasování:
Pro:5 proti:0 zdržel se:2 Borkovcová,Zelenka
Přijato usnesení č.48/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.10 <.>
4.ZO projednalo prodej pozemku 268/19 k.ú.Nemyšl na kioskovou transformační stanici EG.D,a.s.za cenu dle znaleckého posudku <.>
Hlasování:
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Přijato usnesení č.49/2022: ZO schvaluje prodej pozemku 268/19 k.ú.Nemyšl <.>
5.ZO bylo seznámeno se Zprávou kontrolního a finanč...

Načteno

edesky.cz/d/5669178

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nemyšl
25. 09. 2022
23. 09. 2022
22. 09. 2022
20. 09. 2022
08. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nemyšl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz