« Najít podobné dokumenty

Obec Dubenec (Příbram) - Oznámení o nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubenec (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení.PDF (59.1 kB)
Obec DUBENEC
DABENEC 48
<br> Pi[brum 261 01
<br> tel.: 318 627 665
oudubenec @volny.cz
www.obec-dubenec.cz
IC: 00662801
DIe: C20066280r
<br> vlastnfk) - Q 64 a Q 65 zSkona i.25612013 Sb <.>,katastrftni z6kon
<br> Uiad pro zastupov6ni st6tu ve vdcech majetkovych (d6le jen,<,> UZSVM") v nilvaznosti na ust.$ 6a a $
65 zftkona (,<.> 25612013 Sb <.>,katastr6lniho zftkona.Data zkatastru nemovitosti,poskytnutri ieskym riiadem
zem6mdiidskym a katastr6lnim,tykajici se katastrrilniho uzemi v uzemni pfisobnosti obce Dubenec u
Piibram6 <.>
<br> Jedn6 se o novlf seznam nemovitych vdci platny k 1.8.2022,u nichZ je dosud vkatastru evidov6n
nedostatednd identifiko vany,tzv.nezndmy vlastnik <.>
<br> Piehled nedostateind identifikovanfch vlastnikri
Ndzev
<br> okresu
<br> Nrizev
<br> obce
<br> N6zev
<br> kI
OPSUB
<br> tvp
<br> OPSUB
<br> nizev
<br> OPSUB
<br> adresa
<br> ID
<br> vlastnictvi
<br> Podil
<br> iitatel
<br> Podil
<br> j menovatel
<br> Parcela
<br> v;f mira
<br> Ndzev
<br> druhu
<br> pozemku
<br> N6zev
<br> zpfisobu
<br> vyuiitf po <.>
<br> Parcela
<br> (form:itov6no)
<br> Cislo IV
<br> (parcela)
<br> Piibrarn Dubenec Dubenec
<br> u
<br> Piibrarrd
<br> oFo I
I
<br> I
I
I
I
<br> 1 2 90 ostatni
<br> plocha
<br> ostamr
<br> kommikace
<br> Dubenec u
<br> Pfibrand
<br> 633364.( 170
<br> I2

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubenec (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz