« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 27. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 27. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
Zápis z 27.zasedání Zastupitelstva ghgg Děpgltgvigg,kgngng'hg dne 14.gg.25222: gg 17:QQ hggin <.>
<br> 1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajícřl) <.>
<br> Přítomno je 6 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: p.Vičanová
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Ing.XXX XXXXXXXX a XXXXXXXXX Kareše,zapisovatele Lenku Get'kovou.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželise: 0
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvaluje ověřovatele Ing.Jana Kubernáta a XXXXXXXXX Kareše,zapisovatele Lenku Get'kovou <.>
<br> X.) Schválení programu
<br> !
<br> Program zasedán :
<br> 1.) Zahájení — určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu Z.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 4.) Výpověď z prostor sloužícího k podnikání- restaurace S.) Záměry
<br> 6.) Žádosti
<br> 7.) Smlouvy - dodatky
<br> &) Různé
<br> 9.) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti:0 zdržel se:0
<br> Usnesení č.2: ZO Děpoltovice projednalo a schvaluje program jednání <.>
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 3/1.Rozpočtové opatření č.5/2022 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5/2022: - změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli - dotace kraj silnice,prodej dřeva,CEZ vrácení za sítě,pozemky prodej,výsadba dřevin,dar Ladara
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se:
<br> Usnesení č.3/ 1: 20 Děpoltovice bere na vědomí bez připomínek a schvaluje rozpočtové opatření č.5/2022 <.>
<br> 3/2.Rozpočtové opatření č.6/2022
<br> Důvodová z ráva k XXX očtovému o atření č.X XXXX: - změna ob'emu ne...

Načteno

edesky.cz/d/5669162

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz