« Najít podobné dokumenty

Obec Chleby - Zápis č. 6 září 2022 mimořádné zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chleby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 6 září 2022 mimořádné zasedání
Zápis č.6 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 22.9.2022 od 17:15 hodin
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 17:15 hodin starostou obce Filipem Michlem (dále jen „předsedající“).Předsedající konstatoval,že zasedání bylo mimořádně svoláno.Informace o konání zasedání (příloha č.2) byla V souladu s ust.& 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení,ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o obcíc “) zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Chleby od 14.9.2022 do 22.9.2022.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.Předsedající konstatoval,že dle prezenční listiny (příloha č.1),je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 zastupitelů,tudíž je usnášeníschopné.Z jednání se omluvili P.Horák a L.Šafránková.Dále je přítomna XXXXXXXX XXXXXXX — pracovnice Obecního úřadu Chleby <.>
<br> I.) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing.Olgu Pecháčkovou a Zuzanu Kloudovou a zapisovatelem Kateřinu Vaňkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chleby určuje ověřovateli zápisu Ing.Olgu Pecháčkovou a Zuzanu Kloudovou a zapisovatelem Kateřinu Vaňkovou <.>
<br> Hlasování:
<br> Cervinka Horák Kloudová Michl XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX člen ZO XXXXX XXXX Zuzana XXXXX XXXX XXXXX XXXXX Pro x omluven x x x amluvena Proti zdrželi se Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdrželi se 0
<br> Usnesení č.44 bylo schváleno <.>
<br> II.) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Qstupitelstvo obce Chlebv schvaluje následující program zasedání:
<br> I.) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele II.) Schválení programu III.) Oprava hřbitovní zdi při kostele sv.Vavřince ve Chlebích — schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo Hlasování: Červinka Horák Kl...

Načteno

edesky.cz/d/5669156

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chleby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz