« Najít podobné dokumenty

Obec Krupá - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krupá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (192.87 kB)
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br> PID:
<br> MURAX00ZJRHW
MURAX00ZJRHW
<br> Spis.zn.: OD01/42761/2022/Pol Metrostav Infrastructure a.s <.>
IČO 24204005
Koželužská č.p.2246/5
180 00 Praha <,>
kterého zastupuje
Quo s.r.o <.>
IČO 26487985 <,>
Křižíkova č.p.2158 <,>
256 01 Benešov <,>
kterého zastupuje
XXXXXX XXXXXXXXXX
IČO XXXXXXXX
Pincova č.p.XXXX/XX
400 11 Ústí nad Labem
<br> Č.j.: MURA/44607/2022
Vyřizuje:
<br> Tel.:
Email:
<br> Mgr.XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
apolakova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 20.9.2022
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/42761/2022/Pol <.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 1.9.2022 podala společnost Metrostav Infrastructure a.s <.>,IČO
24204005,Koželužská č.p.2246/5,180 00 Praha,(dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-225458-3/ČJ-2022-011206 ze dne 12.9.2022
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích na silnici č.II/229 v k.ú.Krupá,z důvodu provedení stavebních prací
při realizaci napojení ...

Načteno

edesky.cz/d/5669154

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krupá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz