« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Lhota - Pozvánka na zastupitelstvo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí (32.04 kB)
POZVANKA
NA ZASEIANI ZASTUPITELSTVA oBCE
<br> Starostka obce Velk6 Lhota svol6v6 dle $ 92 odst.1 zdkona d,<.> 12812000 sb <.>,O obcich (obecni
ziizeni),ve zndni pozd6jSich piedpisri a doplikri
<br> 25.ZASENAI{I
zastupitelstva obce Velk6 Lhota,kterd se bude konat
<br> ve stiedu 21.9.2022 v 17.00 hod
v zasedaci mistnosti obecniho riiadu <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1) Zahhjenl
2) Schv:ilenf programu,ovdiovatehi zripisri a zapisovatele <.>
3) Zprixa starosty o iinnosti OU od posledniho zaseddni zastupitelstva obce <.>
4) Rozpoitov6 opatFenf i.6 <.>
5) Odkup pozemku pod autobusovou zastfvkou,<,> Na Blatn6m66 <.>
6) Dotace <.>
7) Rfizn6 <.>
8) Diskuze <.>
9) ZixEr <.>
<br> Podle $ 93,odst.2 zftkona(,<.> 12812000 Sb <.>,O obcich (obecni ziizeni),ve zndni pozddj5ich zmdn
a dophikri je zasedfni zastupitelstva obce veiejn6 <.>
<br> Mgr.Jarmila Melichaiikov6
starostka obce
<br> dne 12.9.2022

Načteno

edesky.cz/d/5669152

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velká Lhota
25. 09. 2022
20. 09. 2022
16. 09. 2022
13. 09. 2022
13. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velká Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz