« Najít podobné dokumenty

Obec Lnáře - VV-úprava provozu na pozemních komunikacích - oprava komunikace Zámlyní-Předmíř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lnáře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO oprava komunikace Zámlyní,Předmíř.pdf
Modernizace silnice III/17725 Zámlyní - Předmíř
<br> DIO - Modernizace silnice III/17725 Zámlyní - Předmíř
<br> Dočasná neplatnost stávajících svislých
dopravních značek bude provedena
škrtnutím páskou s oranžovo - černým
p r u h e m v š í ř i 5 0 m m !
Škrtnout aktuálně neplatné cí le <.>
<br> místní komunikace
<br> stávající svislé DZ
<br> pracovní místo na silnici
<br> objízdná trasa
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
II
/1
<br> 7
7
2
5
<br> V
Ú
<br> S
E
<br> K
U
<br> K
Ř
<br> IŽ
<.>
II
/1
<br> 7
7
<br> Z
Á
<br> M
LY
<br> N
Í
-
<br> P
Ř
<br> E
D
<br> M
ÍŘ
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> SILNICE III/17725
V ÚSEKU KŘIŽ.II/177
ZÁMLYNÍ - PŘEDMÍŘ
<br> UZAVŘENA
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
II
/1
<br> 7
7
2
5
<br> V
Ú
<br> S
E
<br> K
U
<br> K
Ř
<br> IŽ
<.>
II
/1
<br> 7
7
<br> Z
Á
<br> M
LY
<br> N
Í
-
<br> P
Ř
<br> E
D
<br> M
ÍŘ
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> SILNICE III/17725
V ÚSEKU KŘIŽ.II/17
<br> 7
ZÁMLYNÍ - PŘEDMÍ
<br> Ř
UZAVŘENA
<br> SILNICE
III/1772
<br> 5 V ÚSEK
U KŘIŽ <.>
<br> II/177 ZÁMLY
NÍ - PŘE
<br> DMÍŘ UZ
AVŘENA
<br> S
ILN
<br> IC
E
III/17725
<br> V
Ú
<br> S
E
K
U
<br> K
Ř
<br> IŽ.II/177
<br> ZÁ
M
<br> LY
N
<br> Í - P
Ř
<br> E
D
<br> M
ÍŘ
<br> U
ZAV
<br> Ř
E
N
<br> A
<br> SIL
NIC
<br> E II
I/17
<br> 725
<br> V Ú
SE
<br> KU
KŘ
<br> IŽ <.>
II/1
<br> 77
<br> ZÁM
LYN
<br> Í - P
ŘE
<br> DM
ÍŘ
<br> UZ
AVŘ
<br> EN
A
<br> PŘEDMÍŘ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> P
Ř
<br> E
D
<br> M
ÍŘ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> PŘEDMÍŘ
<br> M
L <.>
<br> S
M
<br> O
LI
<br> V
E
<br> C
<br> ML.SMOLIVEC
<br> ML.SMOLIVEC
<br> M
L
<.> S
<br> M
O
<br> L
IV
<br> E
C
<br> M
E
<br> T
LY
<br> P
Ř
<br> E
D
<br> M
ÍŘ
<br> 0,5 km
<br> 0
<,> 4
<br> k
m
<br> 1
<,> 3
<br> k
m
<br> 1,3 km
<br> MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> 1 <.>
<br> 0,45 km
<br> ML.SMOLIVEC
<br> P
Ř
<br> E
D
<br> M
ÍŘ
<br> MIM
O
<br> VOZ
IDE
<br> L
<br> STA
VBY
<br> M
IM
<br> O
<br>
VO
ZID
<br> EL
STAVBY
<br>
<br> p
ří
<br> č
n
<br> á
u
<br> zá
v
<br> ě
ra
<br> z
á
<br> b
ra
<br> n
o
<br> u
s
<br> v
ý
<br> s
tr
<br> a
žn
<br> ý
m
<br...
Opatřní obecné povahy-VV-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.pdf
*MUBLX00CBTW3*
MUBLX00CBTW3
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne: 14.09.2022
Spisová zn.: MUBL 15690/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 16118/2022
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: valasek@mesto-blatna.cz
Datum: 21.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3,odst.5 a odst.6 zákona o silničním provozu,za
subsidiárního využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále
jen „správní řád“),na základě žádosti,kterou dne 14.09.2022 podala společnost ZNAKON <,>
a.s <.>,IČ: 260 18 055,Sousedovice 44,386 01 Strakonice (dále jen „žadatel“),po předchozím
písemném vyjádření PČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního
inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-99963-2/ČJ-2022-020706 ze dne 18.07.2022 <,>
<br> stanovuje žadateli
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> na silnicích č.II/177,III/1763,III/1768,III/17725,III/17726,III/17727 a dále na místních
a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú.Předmíř,Zámlyní a Metly <.>
<br>
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> a.) Ve vyznačení úplné uzavírky silnice č.III/17725,v úseku Předmíř (za mostem č <.>
17725-1) – Zámlyní – křižovatka se silnicí II/177,vč.uzavírky přilehlých silnic
III/17726,III/17727 a místních komunikací,v místě křižovatek se silnicí III/17725 <.>
<br> b.) Ve vyznačení objížděk,které budou vedeny takto:
<br>
ZNAKON,a.s <.>
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
<br>
<br>
Č.j.MUBL 16118/2022 -2-
<br>
<br> - Pro směr Mladý Smolivec – Předmíř: sil.II/177 – Lnáře – sil.III/1763 – Zahorčice
– sil.III/...

Načteno

edesky.cz/d/5669117

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lnáře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz