« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - OOP - přechodná úprava provozu Častrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [102 KB]
Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> Č.j.: MPe/OSH/392/2022-2/OOP/Kr V Pelhřimově dne 7.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,oddělení silničního hospodářství,Pražská 2460,Pelhřimov podle ust.§ 124 <,>
odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti právnické osoby SaM silnice a mosty
a.s <.>,IČO 250 18 094,Máchova 1129/6,470 01 Česká Lípa zastoupené na základě plné moci
společností VYZNAč,s.r.o <.>,IČ 019 16 297,Srázná 5113/1,586 01 Jihlava podané dne 6.9.2022,po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 1.9.2022,č.j <.>
KRPJ-103566-2/ČJ-2022-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.1 <,>
písm.c) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> s t a n o v u j e
na základě ust.§ 77,odst.5 zákona přechodnou (§ 61,odst.3 zákona) úpravu provozu na silnicích
II.a III.třídy v rozsahu působnosti ORP Pelhřimov umístěním dopravního značení (vyhl.č <.>
294/2015 Sb.) – podle dopravně inženýrského opatření (nedílná součást tohoto opatření) z důvodu
uzavírky silnice č.II/639 v obci Častrov <.>
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu
provádění stavebních prací.Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto <.>
Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření,které je součástí
tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava se stanovuje na dobu: I.etapa od 14.9.2022 do 16.10.2022
II.etapa od 17.10.2022 – 2.12.2022
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXX XXXXXXX,SaM silnice a mosty a.s <.>,tel.: 725 889 690
Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravují TP 66 a ČSN EN 12899-1 <.>
Po skončení a...

Načteno

edesky.cz/d/5668905

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz