« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Aukční vyhláška - prodej pozemku p. č. 1093 v kat. území Roželov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška (74.54 kB)
1
<br>
<br> 5866/SPB/2022-SPBM
<br> j.: UZSVM/SPB/5240/2022-SPBM
<br>
A U K N Í V Y H L Á Š K A
<.> EAS/SPB/062/2022
<br>
Elektronická aukce se ídí platným Auk ním ádem,není-li stanoveno v této auk ní
<br> vyhlášce jinak.Auk ní ád je v elektronické podob uve ejn n na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br>
I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Auk ní vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prost ednictvím
Elektronického auk ního systému Správce: Ú adu pro zastupování státu ve v cech
majetkových,se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Praha 2,I O: 69797111 <,>
dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Za átek elektronické aukce se stanovuje na den 21.9.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 22.9.2022 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových <.>
<br> íslušným pracovišt m Zadavatele aukce je odbor Odlou ené pracovišt P íbram <.>
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail:
michaela.kubanova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky ú asti v elektronické aukci
<br> 1.Ú ast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
<br> auk ního systému (dále jen „EAS“).Zp sob registrace je uveden v Auk ním ádu
zve ejn ném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na t chto webových
stránkách je možné také registraci provést <.>
<br>
2.Zárove je podmínkou ú asti složení ástky na úhradu ásti kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu l.5 odst.2 písm.c) Auk ního ádu,a to ve výši 43 650 K <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním p evodem na ú et.6015-2220111/0710 tak <,>
aby byla p ipsána na ú et Zadavatele aukce ve lh do 20.9.2022 do 23:59 hod <.>
Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou
zaslány systémem po p ihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 3.V p ípad,kdy se Ú astník aukce nestane Vít zem aukce,a uhradil...

Načteno

edesky.cz/d/5668860

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz