« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TLUSTICE A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TLUSTICE_ODUVODNENI_52_TISK
O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U
<br> T L U S T I C E
<br>
<br> S R P E N 2 0 2 2
<br>
<br> 2
<br> Ú D A J E O Z P R A C O V A T E L I,P O Ř I Z O V A T E L I A Ř E Š E N É M Ú Z E M Í
<br> ZADAVATEL:
<br> Obec Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> Určený zastupitel: Mgr.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> POŘIZOVATEL:
<br> Obecní úřad Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> ZPRACOVATEL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,Ateliér územního plánování a urbanismu <,>
<br> Dittrichova 19,120 00,Praha 2
<br> Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXXXXXX <,>
autorizovaný architekt pro obor územní plánování <,>
osvědčení o autorizaci: ČKA 4310
<br> Urbanistická a dopravní koncepce: Ing.arch.XXX XXXXXX,autorizovaný architekt pro obor
architektura,ČKA XXXX
<br> Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Technická infrastruktura: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Koncepce krajiny,návrh ÚSES: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> Demografie,fyzická geografie: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Grafické zpracování: Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXX
<br> D A T U M Z P R A C O V Á N Í : S R P E N 2 0 2 2
<br> N Á V R H K V E Ř E J N É M U P R O J E D N Á N Í
<br>
<br> 3
<br> O B S A H
<br> a) Postup pořízení územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> b) Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> b.1 Soulad s Politikou územního rozvoje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> b.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
TLUSTICE_navrh_52_TISK
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> T L U S T I C E
<br>
<br>
<br> 2
<br> Ú D A J E O Z P R A C O V A T E L I,P O Ř I Z O V A T E L I A Ř E Š E N É M Ú Z E M Í
<br> ZADAVATEL:
<br> Obec Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> Určený zastupitel: Mgr.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> POŘIZOVATEL:
<br> Obecní úřad Tlustice
<br> Tlustice 203,26801 Hořovice
<br> ZPRACOVATEL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,Ateliér územního plánování a urbanismu <,>
<br> Dittrichova 19,120 00,Praha 2
<br> Zodpovědný projektant: Ing.XXXX XXXXXXXXX <,>
autorizovaný architekt pro obor územní plánování <,>
osvědčení o autorizaci: ČKA 4310
<br> Urbanistická a dopravní koncepce: Ing.arch.XXX XXXXXX,autorizovaný architekt pro obor
architektura,ČKA XXXX
<br> Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Technická infrastruktura: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Koncepce krajiny,návrh ÚSES: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br> Demografie,fyzická geografie: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Grafické zpracování: Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXX
<br> N Á V R H K V E Ř E J N É M U P R O J E D N Á N Í S R P E N 2 0 2 2
<br> Z á z n a m o ú č i n n o s t i ú z e m n ě p l á n o v a c í d o k u m e n t a c e
<br> Název dokumentace: Ú Z E M N Í P L Á N T L U S T I C E
<br> Správní orgán který
<br> dokumentaci vydal:
Zastupitelstvo obce Tlustice
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Jméno a příjmení <,>
<br> funkce oprávněné
<br> úřední osoby
<br> pořizovatele:
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
<br> 3
<br> O B S A H
<br> formou opatření obecné povahy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> A.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> A.1 Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
II-3_vykres_ZPF_2022-08-17
! ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
...
II-2_vykres_sirsich_vztahu_2022-08-12
ÚZEMNÍ PLÁN TLUSTICE
<br> Tlustice
<br> !
Tlustice
<br> !
Tlustice
<br> ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V KO NTEXTU Č ESKÉ REPUBLIKY ŘEŠENÉ ÚZEMÍ V KO NTEXTU STŘEDO Č ESKÉHO KRAJE
<br> Stře d oč e s k ý k raj
Č e s k á r e p ubl i k a
<br> PODKLAD: ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘ EDOČESKÉHO KRAJE 2011 - II.1.KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> LEGENDA:
<br> hranice řešeného území
<br> Výkres širších vztahů
návrh pro veře jné proje d náníETAPA
<br> ZPRACO VATEL
<br> PO ŘIZ O VATEL
<br> Ing.XXXX XXXX rtová,Ateliér územ ního plánování a urbanism uDittrichova XXXXX 00,Praha 2e-m ail: jana.kale rtova@e m ail.cz
<br> Ú z e m n í p l á n T l u s t i c e
AUTO RSKÝ KO LEKTIV
<br> O BJEDNATEL
O be c Tlustic e
Tlustic e 203268 01 Hořovice
<br> Ing.XXXX XXXX rtová (Č KA XXXX)Mgr.Lukáš Ve se lýJakub Vik
<br> VIII/2022
NÁZEV VÝKRESU
<br> DATUM MĚŘÍTKO1 : 50 000 Č ÍSLO VÝKRESUII.2
<br> O be c Tlustic e
Tlustic e 203268 01 Hořovice
II-1_koordinacni_vykres_2022-08-17
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
$
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> ! !
!
<br> !
<br> !!
<br> !
<br> >
¾
<br> ¾
<br> >
<br> >
<br> ¾
<br> ¾
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> >
¾
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> >
<br> >
<br> ¾
<br> ¾
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾
<br> ¾¾
<br> >
¾
<br> ¾
<br> >
>
<br> ¾
¾
<br> >
<br...
I-3_vykres_VPS_2022-08-17
! ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
...
I-2_hlavni_vykres_2022-08-17
; ;
<br> ;
<br> ;
<br> ;
;
<br> ;
;;;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ; ;
<br> ;;
<br> ;;
;;
<br> ; ;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;; ;
;
<br> ;;
;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;
;
<br> ;
;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;
<br> ;;;;
;;
<br> ;;
;
;
<br> !
!
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> H
<br> H
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> H
<br> H
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> >
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> H
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
<br> $
$
<br> ! ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br>...
I-1_zakladni_cleneni_2022-08-17
! ! !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
...
Veřejná vyhláška
OBECNÍ ÚŘAD TLUSTICE
<br> Tlustice 203,268 01 Hořovice tel/fax : 311512219
bank.spoj.: 4124131/0100
IČ : 00233897
<br> ou@tlustice
IDDS: n66apyf
<br>
<br>
Vyřizuje: Mgr.H.Kaššová,Z.Klenorová v Tlustici,dne 23.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TLUSTICE
<br> A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br>
<br> Obecní úřad Tlustice,jako pořizovatel územního plánu podle § 6 odst.2 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen stavební zákon),v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona za
<br> použití ustanovení § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění <,>
<br> oznamuje zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu (dále jen
<br> ÚP) a datum konání jeho veřejného projednání <.>
<br> ÚP je řešen v rozsahu celého správního území obce,vymezeného jediným
<br> katastrálním územím Tlustice a stanoví koncepci jeho rozvoje,ochranu jeho hodnot <,>
<br> plošné a prostorové uspořádání,uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.ÚP
<br> vymezuje zastavěné území,zastavitelné plochy,plochy přestavby a z nadřazených
<br> dokumentací převzatou veřejně prospěšnou stavbu koridoru K 01 DS pro umístění silnice
<br> II/117.Dále ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby,pro které lze práva k pozemkům a
<br> stavbám vyvlastnit a na které lze uplatnit předkupní právo.V ÚP jsou dále vymezeny
<br> plochy,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
<br> studie <.>
<br> Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu
<br> Tlustice
<br> se koná dne 26.10.2022 od 16,00 hodin
<br>
ve velkém sále obecního úřadu Tlustice <.>
<br>
Na základě výše uvedeného Vám dále oznamujeme,že v termínu od 23.9.do 2.11.2022
<br> (včetně) bude návrh ÚP Tlustice včetně odůvodnění zpřístupněn k veřejnému nahlédnutí
<br> takto:
<br>
<br> - v tištěné podobě na obecním úřadě,a to v úředních hodi...

Načteno

edesky.cz/d/5668853

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz