« Najít podobné dokumenty

Město Bechyně - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci aktualizovaný stav k 01.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bechyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva vlastníkům nemovitostí
1839/CTA/2022-CTAH
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Územní pracoviště České Budějovice,odbor Odloučené pracoviště Tábor
<br> Roháčova 2614,390 02 Tábor
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí
a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon <,>
aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud
se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2
tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> Kontaktní osoba za odbor Odloučené pracoviště Tábor:
<br>  Mgr.Vladimíra Hrušková,tel.: 381 416 115,737 281 979,e-mail: Vladimira.Hruskova@uzsvm.cz
<br>
V Táboře dne 26.08.2022
<br> Ing.XXXXXX XXXX
ředitel odboru Odloučeného pracoviště Tábor
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
informace pro veřejnost
Informace pro veřejnost
<br> Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí má ze zákona povinnost každý
vlastník nemovitosti.Přesto se v katastru nemovitostí nachází přes 166 tisíc
pozemků a staveb,které nemají správně zapsaného vlastníka.Seznam těchto
nemovitostí zveřejňuje ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně ve formátu „xls“ <.>
Seznam obsahuje výhradně údaje,které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního podle zákona o katastru nemovitostí (§ 64 zákona č <.>
256/2013 Sb.).K prohlížení těchto XXX v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft
Excel,ale např.aplikaci OpenOffice.org,která je k dispozici bezplatně na adrese
http://www.openoffice.cz/stahnout.Údaje o nemovitostech předává ÚZSVM také
obecnímu úřadu,na jehož území se daná nemovitost nachází.Obecní úřad následně
tyto údaje zveřejní na své úřední desce <.>
<br> K 31.10.2021 ÚZSVM evidoval zahájené šetření u 78 475 nemovitých položek
zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky,z toho 42
930 položek již prošetřil.Nejčastějším výsledkem šetření (63 % případů) bylo podání
podnětu k zahájení dědického řízení.V 9 % případů bylo zjištěno,že vlastníkem
nemovitosti je stát,a v 6 % případů vlastník sám doložil své vlastnictví a doplnil
chybějící údaje do katastru nemovitostí.Další informace naleznete v tiskové zprávě <.>
<br> Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31.12.2023,uběhne
lhůta daná novým občanským zákoníkem,a tento majetek přejde na stát <.>
<br> Jak postupovat při hledání možného vlastnictví nemovitosti?
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Informace o XXX,zda Vámi shromážděné doklady můžete předložit pro zápis
vlastnictví do katastru nemovitostí,Vám poskytnou kolegové z regionálních pracovišť
ÚZSVM,do jejichž působnosti nemovitost spadá.Případně Vám také poradí,jaké
další doklady je třeba hledat a kde.Kontakty na pracoviště ÚZSVM naleznete zde <.>
Upozorňujeme,že samotné posouzení právní dostatečnosti shromážděných listin
přísluší katastráln...
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci aktualizovaný stav k 01.08.2022
tabTábor Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Tábor Dobronice u Bechyně Dobronice u Bechyně 43 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Dobronice u Bechyně 627372,č.630/9 305 Dobronice u Bechyně stavba pro rodinnou rekreaci č.e.47,část obce Dobronice u Bechyně,na parcele 630/9 Tábor Sudoměřice u Tábora Sudoměřice u Tábora 218 zastavěná plocha a nádvoří Sudoměřice u Tábora 758884,st.č.29/1 176 Sudoměřice u Tábora jiná stavba č.p.142,část obce Sudoměřice u Tábora,na parcele st.29/1 Tábor Košice Doubí nad Lužnicí 18 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Doubí nad Lužnicí 670804,č.483/9 288 Doubí jiná stavba č.e.37,část obce Doubí,na parcele 483/9 Tábor Ratibořské Hory Ratibořské Hory 137 zastavěná plocha a nádvoří Ratibořské Hory 739880,st.č.252 441 Ratibořské Hory rodinný dům č.p.167,část obce Ratibořské Hory,na parcele st.252 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.622/29 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Nadějkov 701084,č.622/68 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Nadějkov 701084,č.27/15 598 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXXX X X XXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.194/39 598 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Naděj...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bechyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz