« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - rekonstrukce železničních přejezdů Neratovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - rekonstrukce železničních přejezdů Neratovice
MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028,277 llNeratovice Spis.zn.: MěUN/087189/2022 C.j.: MěÚN/088180/2022 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX Tel: +XXXXXXXXXXXX E-mail: olga.hrabalova@neratovice.cz MONZAS s.r.o.IČ: 44222734 Blahoslavova 937/62 40001 Ústí nad Labem ID DS: trcnjtm Neratovice dne 22.září 2022 Počet listů: 2 Příloha: DIO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy Jako věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků,přenesenou působnost,stanovenou mu ustanovením § 124 odst.l a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen,^ákon o silničním provozu''1),a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silničním provozu,a využití ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen ̂ právní řáď'),vydává toto: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle itstanovení § 77 z.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění) na pozemní komunikaci silnice č.111/0096 (úl.Kojetícká),silnice č.11/101 (úl.Mládežnická) a úl.nám.Republika a úl.Nádražní,obec Neratovice (535087),k.ú.Neratovice (703567) v rámci akce: Stavební práce v rámci akce: „Rekonstrukce železničních přejezdů a doplnění závor na železničních přejezdech",obec Neratovice (535087),k.ú.Neratovice (703567) Článek l Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy l.Zadavatel: MONZAS s.r.o <.>,IC: 44222734,Blahoslavova 937/62,400 O l Ústí nad Labem 2.Odpovědná osoba za výkopové práce: společnost MONZAS s.r.o <.>,IC: 44222734,Blahoslavova 937/62,400 Ol Ústí nad Labem,p.XXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX X.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu j e zaj ištění bezpečnosti a plynulosti provozu při akci: „Rekonstrukce železničních přejezdů a d...

Načteno

edesky.cz/d/5668797

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz