« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOC220922-22092022121756
Z
n
o
j
m
o
<br> -
<br>
u
l
<.>
<br>
P
o
n
t
a
s
s
i
e
v
s
k
á
<br>
<br>
<br> T
e
r
m
í
n
:
<br>
1
0
<.>
1
0
<.>
<br> -
<br>
2
1
<.>
1
0
<.>
2
0
2
2
<br>
<br>
<br> O
U
H
L
A
S
Í
M
E
<br> s
<br>
P
D
Z
<br> d
l
e
<br>
u
s
t
a
n
o
v
e
n
í
<br>
$
7
7
<br>
o
d
s
t
<.>
<br>
2
<br>
s
m
<.>
<br>
b
)
<br>
z
á
k
o
n
a
<br> č
<.>
<br>
3
6
1
/
2
0
0
0
<br> S
b
<.>
<,>
<br>
o
<br>
p
r
o
v
o
z
u
<br>
n
a
<br>
o
z
e
m
n
í
c
h
<br>
k
o
m
u
n
i
k
a
c
í
c
h
<,>
<br> v
e
<br>
z
n
ě
n
í
<br>
p
o
z
d
ě
j
š
í
c
h
<br>
ř
e
d
p
i
s
ů
<,>
<br>
Č
<.>
<br>
j
<.>
<br>
K
R
P
B
-
1
9
5
8
0
2
/
Č
J
-
2
0
2
2
-
0
6
1
3
0
6
-
S
B
<br>
[
Z
n
o
j
m
o
<br>
d
n
e
<br>
1
4
<.>
<br>
0
9
<.>
<br>
2
0
2
2
<br>
p
o
r
<.>
<br>
M
g
r
<.>
<br>
T
o
m
á
š
<br> Š
e
b
e
l
a
<br>
P
D
T
E
<br> Č
E
S
K
É
<br>
R
E
P
U
B
L
I
K
Y
<br>
K
R
A
J
S
K
É
<br>
Ř
E
D
I
T
E
L
S
T
V
Í
<br>
P
O
L
I
C
I
E
<br>
J
I
H
O
M
O
R
A
V
S
K
É
H
O
Ý
<br>
K
K
A
J
E
<br>
D
O
P
R
A
V
N
Í
<br>
I
N
S
P
<br>
6
7
0
<br>
2
0
<br>
Z
N
O
J
M
O
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<,>
<br>
Ž
ď
á
r
s
k
á
<br>
p
l
y
n
a
ř
s
k
á
<br> a
<br>
v
o
d
a
ř
s
k
é
<br>
<br> |ermee Joan 12.9.2022 Obrao nku snu |
<br>
S
I
T
U
A
C
E
<br>
P
Ř
E
C
H
O
D
N
É
H
O
<br>
D
O
P
R
A
V
N
Í
H
O
<br>
Z
N
A
Č
E
N
Í
<br> |
<br>
1
<.>
2022-32716
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 32716/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 162091/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 22.09.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
<br> místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
<br> Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě podnětu právnické osoby: 1.Žďárská plynařská a vodařská,a.s <.>,IČO 25531328 <,>
<br> Beranových 698,199 00 Praha,(dále jen „žadatel“),podaného dne 21.09.2022,v řízení o opatření
<br> obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po
<br> projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust <.>
<br> § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB 195802/ČJ-2022-061306 ze dne
<br> 14.09.2022) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.Pontassievská ve Znojmě <,>
<br>
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,kterou zpracovala právnická osoba URBANIA-jih <,>
s.r.o <.>,Přímětická 70,669 02 Znojmo,a která j...

Načteno

edesky.cz/d/5668745

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
23. 09. 2022
23. 09. 2022
23. 09. 2022
20. 09. 2022
16. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz