« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

32571-DZ-Prosiměřice
Měst s Prosiměřice - rekonstrukce MK a p i ©
<br> | AM | RBK; VJ ws: Mjlele|ae|
<br>
<br>
<br>
<br> M Souh ČR:
„Souhlas DIPČR: 2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
lo provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> s +j.: KRPB-192510/ČJ-2022-061306
nojmo dne 9,9,2022
<br> DI ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX
<br> oovciP ČESKÉ REPUBLIKY
| Souhlas SÚS JMK:
<br>
<br> Souhlas městyse Prosiměřice:
<br> 12
<br> Městys | *
l 671 k Prosiměřice
<br> oXres Znojmo.2 <.>
<br>
Prosiměřice <,>
2022-32571
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 32571/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 161514/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 22.09.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice 4,kterou
<br> zastupuje Urbania - jih,s.r.o <.>,IČO 26932172,Přímětická 3659/70,669 02 Znojmo 2 (dále jen
<br> „žadatel“),podaného dne 14.09.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části
<br> šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
<br> zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II/413,III/41315 a místní komunikaci
<br> v k.ú.Prosiměřice
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístě...

Načteno

edesky.cz/d/5668744

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
23. 09. 2022
23. 09. 2022
23. 09. 2022
20. 09. 2022
16. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz