« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

32503-DZ-Oblekovice
Oblekovice - 1II/03834
<br>
Úsazoní kloskové
trafostanice.Na silnici
budou stát vozidla
stavby
<br> Schéma pracovního místa v intravikánu
<br>
<br>
<br> SOUHLASIME dle ustanovení $ 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
© provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
či.: KRPB-190265/ČJ-2022-061306
Znojmo dne 6.9.2022
za DI ZN por,Mgr.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Corona core Úřbanladih,mo.ZMES sro,a = PONT 7] Usazení kioskové trafostanice dm p =]
2022-32503
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 32503/2022 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 160890/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 21.09.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> ZMES,s.r.o <.>,IČO 43371833,Sadová 829/1,674 01 Třebíč 1 (dále jen „žadatel“),podaného dne
<br> 14.09.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77
<br> odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s
<br> dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/03834
<br> v k.ú.Oblekovice
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je částečná uzavírka silnice III/03834 v km
0,775 – 0,800 vlevo ve směru staničení silnice (silniční pozemek...

Načteno

edesky.cz/d/5668743

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
23. 09. 2022
23. 09. 2022
23. 09. 2022
20. 09. 2022
16. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz