« Najít podobné dokumenty

Obec Háj u Duchcova - VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy DZ-VP - Kubátova, Háj u Duchcova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háj u Duchcova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace.pdf (623.61 kB)
Háj u Duchcova - ulice Kubátova - vyhrazeené parkoviště pro uživatele výdejního boxu
<br> 5m
<br> 2,5 m
<br> 0,125 m
<br> 2x IP 12 ŘESÉŘVE E 13
<br> MAX 15 mm PRO_ K A “Inn/v
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> ] Z | Digitálně podepsal:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> XX.XX.XXXXXXXXXXXX
<br> Důvod: Za správn ost vyhotovení
<br> V 10b
<br> výdejní BOX
<br> ZNAČKY DUBÍ s.r.o.\\\\\
<br> Háj u Duchcova - ulice Kubátova - vyhrazeené parkoviště pro uživatele výdejního boxu
<br> \ \ 7% 1 % l ( '.N : * “\ \ Ř ' 1 \ (,\ £“_ W X “ff—ě k ŠIŠ" * WDA v,k ' Závod,",;.Dolní Há;.) i“ '\ O.:,! %s 59?,; 9 | „ I : %.! ((Š,<,> v“ l i g :; 7 : <“ Ex v Š \:.-,' 3% 58 n 5.„< 0 č 13 \ / " il &“ 9,Gecká * “" %$,( „vč _ <.>
<br> ZNAČKY ousi s.r.o.\\\\\
<br> _ umístěné parkoviště
VV-Oznámení o návrhu opatření obecné povahy DZ-VP - Kubátova, Háj u Duchcova.pdf (167.6 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/107513/2022
OD/Hum/DZ-VP
<br> Ing.I.Humlová /417 510 590
humlova@teplice.cz
<br> 21.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> ke
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1
písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu: Obecní úřad Háj u Duchcova <,>
Kubátova 155,417 22,Háj u Duchcova,IČ: 002 66 302,ze dne 09.09.2022 a v návaznosti na ustanovení
§ 171 až § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje návrh
opatření obecné povahy:
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č.805/6 v ulici Kubátova,k.ú.Háj u Duchcova;
instalace SDZ IP 12 (2x) + E 13 „Max 15 min pro zákazníky Z BOXU“
<br> a vyznačení VDZ V 10b;
v přesném umístění dle vložené dopravní situace;
<br> z důvodu zajištění 2 parkovacích míst pro zákazníky Z BOXU za účelem výběru zboží;
<br> Odůvodnění:
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,podle § 124 odst.5 písm.m) a odst.6 zákona,obdržel dne 09.09.2022 podnět ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p <.>
č.805/6 v ulici Kubátova,k.ú.Háj u Duchcova,z důvodu zajištění 2 parkovacích míst pro zákazníky Z
BOXU za účelem výběru zboží <.>
Pro účely vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba postupu podle
§ 171 až § 173 správního řádu,jak je uvedeno ve výroku tohoto oznámení o návrhu opatření obecné
povahy <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
1...

Načteno

edesky.cz/d/5668740

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háj u Duchcova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz