« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Dvůr - Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Dvůr ze dne 14.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Dvůr.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Dvůr ze dne 14.9.2022
Obec Dolní Dvůr
543 42 Dolní Dvůr
<br> IČO: 00277754
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvůr konaného
<br> dne 14.9.2022 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
<br> Dolní Dvůr
<br>
Přítomni: Zastupitelé: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Andrea
<br> Zítková,XXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXX
<br>
<br> Hosté: podle prezenční listiny
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:35 pan Bělovský,starosta.Konstatoval,že
<br> přítomno je 7 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Pan Bělovský přednesl program zasedání,který byl řádně vyvěšen na úřední desce
<br> Obecního úřadu Dolní Dvůr dne 6.9.2022:
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulých zasedání
<br> 4) Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace 14c se společností
<br> REPARE Trutnov
<br> 5) Prodej pozemků p.č.142/2 a 142/3 společnosti HYDRO-M
<br> 6) Žádost o prodej pozemků p.č.590 a 594
<br> 7) Rozpočtová opatření
<br> 8) Různé
<br> 9) Závěr
<br>
Pan Bělovský se dotázal,zda má někdo z přítomných nějaký další pozměňovací návrh
<br> k programu zasedání <.>
<br> Nikdo se nepřihlásil <.>
<br>
<br> Následovalo hlasování o programu zasedání <.>
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení č.2022/28:
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Dolní
<br> Dvůr dne 26.1.2022 <.>
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.2022/28 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Zapisovatelem byla jmenována paní XXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli jmenováni pp.XXXXXX XXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Zasedání XXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> X.Kontrola usnesení z minulých zasedání
<br>
P.Bělovský provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání zastupitelstva:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5668696

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Dvůr      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz