« Najít podobné dokumenty

Obec Domašín - Návrh-veřejná vyhláška_Z1 Domašín-úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh-veřejná vyhláška_Z1 Domašín
OBECNÍ ÚŘAD DOMAŠÍN
Louchov 20,431 51 Domašín,tel.: 474 375 559,IČ 00261840
<br>
V Domašíně dne 22.9.2022
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Obecní úřad Domašín,příslušný k pořizování Změny č.1 územního plánu Domašín podle § 6
odst.2 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále
jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 55b stavebního zákona
<br>
veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu
Domašín <.>
<br>
Veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Domašín se bude konat dne
<br>
25.10.2022 v 16:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Domašín <.>
<br> Návrh Změny č.1 územního plánu Domašín je vystaven k nahlédnutí na www.obec-domasin.cz <,>
u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Domašín v kanceláři starostky na tel.čísle 474 375
559,popř.u zástupce pořizovatele Ing.Renaty Perglerové na tel.čísle 606 380 252
<br>
<br> v termínu od 22.9.2022 do 1.11.2022 (včetně) <.>
<br> Tímto veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Domašín oznamujeme dotčeným
orgánům,Krajskému úřadu Ústeckého kraje,sousedním obcím,oprávněným investorům a
veřejnosti <.>
<br> Námitky proti Změně č.1 územního plánu Domašín mohou podat pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti nejpozději ve lhůtě
do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání <.>
<br> Připomínky ke Změně č.1 územního plánu Domašín může uplatnit každý ve lhůtě nejpozději do
7 dnů ode dne konání veřejného projednání <.>
<br> Dotčené orgány a Krajský úřad Ústeckého kraje může uplatnit ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode
dne konání veřejného projednání stanoviska,pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních
předpisů a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat pouze připomínky.Z tohoto
důvodu upozorňujeme,že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková
vyjádření,kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na
příslušný zákon,jeho ustanovení a odstavec ...

Načteno

edesky.cz/d/5668602

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz