« Najít podobné dokumenty

Obec Domašín - Z1 ÚP Domašín - odůvodnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z1 ÚP Domašín - odůvodnění
1
<br> Stupeň dokumentace: Změna č.1 ÚP Domašín Domašín
Pořizovatel: Obecní úřad Domašín
Pořizovatel dle § 24 zákona č.183/2006 Sb.: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Zpracovatel: XXXXXXXX XXXXXXX,Mladenovova XXXX,XXXXX Praha X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.1 ÚP Domašín Domašín
<br> 1.Textová část odůvodnění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX
zpracovatel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Obsah Odůvodnění změny č.1 ÚP Domašín
Strana
Textová část:
<br> 1.Postup při pořízení změny č.1 ÚP Domašín …………………………………………….<.> 3
<br> 2.Výsledek přezkoumání ÚP Domašín
2a) Soulad ÚP Domašín s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem ……………………………………………………….<.> 4
2b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území ………………………………………………………………… 29
2c) Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ………… 29
2d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem
řešení rozporů ………………………………………………………………………… 30
<br> 3.Náležitosti,vyplývající z § 53 odst.5 a) až 5 f) stavebního zákona
3a) Výsledek přezkoumání ÚP Domašín podle § 53,odst.4 …………………… 31
3b) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů na životní prostředí ….31
3c) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona …… 31
3d) Sdělení,jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního
zákona zohledněno,s uvedením závažných důvodů,pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly………………………………………….……….31
3e) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení …………………………………………….32
3f) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch ……………………………………………………… 41
<br> 4.Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,část II odst.1 a) až 1 d) …………… 43
...

Načteno

edesky.cz/d/5668596

Meta

EIA   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz