« Najít podobné dokumenty

Obec Nemyšl - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemyšl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-2021-1-.pdf
Závěrečný účet za rok 2021
Obec Nemyšl
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Nemyšl
10
391 43 Nemyšl
<br> 00667064
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 602721303
E-mail helsuch@centrum.cz
<br> Rozpočet seskupený včetně plnění předchozího roku - na šířku 1
<br> Rozpočet podrobný včetně plnění předchozího roku 5
<br> Opis rozpočtových změn 11
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 12
<br> Porovnání příjmů a výdajů 13
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 14
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 15
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 16
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 18
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 20
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 22
<br> Porovnání plnění sdílených daní 24
<br> Bilance dotací 25
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 26
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 27
<br> Měsíční stav finančních prostředků 28
<br> Majetek 29
<br> Strana
<br>
<br> Obec Nemyšl,IČO 00667064 KEO4 1.10.0 UR031
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021Nst Zdr Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 4 864 000,000,00 0,00 0,00XXXXXXXXX X XXXXX
XXXX 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0,001 200 000,00 1 200 000,00 1 100 658,48XXXXXXXXX X XXXXX
XXXX 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 0,0030 000,00 30 000,00 17 894,21XXXXXXXXX X XXXXX
XXXX 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 0,0096 000,00 96 000,00 109 087,16XXXXXXXXX X XXXXX
XXXX 1121 Daň z příjmů právnických osob 0,00950 000,00 950 000,00 816 128,74XXXXXXXXX X XXXXX
XXXX 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,0090 000,00 90 000,00 71 250,00XXXXXXXXX X XXXXX
XXXX 1211 Daň z přidané hodnoty 0,002 200 000,...
mx-2314n-20220922-142022.pdf
Závěrečný účet obce Nemyšl za rok 2021 shrnutí
<br> V souladu s platným zněním zákona 128/2000 Sb.o obcích,zveřejňujeme závěrečný účet za rok 2021:
<br> 1l Příjmy a výdaje Pro rok 2021 schválilo zastupitelstvo obce Nemyšl rozpočet ve výši:
<br> příjmy 5 806 000,00 Kč výdaje 8 166 000,00 Kč financování 2 360 000,00 Kč Rozpočet byl během roku upraven 12 rozpočtovými opatřeními () 3 838 014,87 Kč.Důvody v 'znamných změn rozpočtu : transfery Transfery ze státního rozpočtu úřad práce 90 000,00 Kč dotace na volby do PČR 30 000,00 Kč dotace na výkon státní správy 71 000,00 Kč příspěvky na kůrovcovou kalamitu 28 440,00 Kč jednorázový příspěvel Covid-19 67 694,87 Kč Transfery od Jihočeského kraje program obnovy venkova 270 000,00 Kč Celkem dotace „ss-7134.87 Kč
<br> ostatni důvody
<br> pěstební činnost
<br> 977 320,00 Kč
<br> bezpečnost silničního provozu
<br> 620 000,00 Kč
<br> odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 157 878,47 Kč
<br> sportovní zařízení v majetku obce 75 000,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 724 111,27 Kč nakládání s odpady,využívání a zneškodňování ost.odpadů 225 000,00 Kč
<br> péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 265 000,00 Kč
<br> ostatní ň'nanční operace (DPH)
<br> 179 400,00 Kč
<br> celkem ostatní
<br> 3 223 709,74 Kč
<br> Celkový stav finančních prostředků k 31.12.2021: 11 130 434,95 Kč ztoho na bankovních účtech : 11 126 507,95 Kč v pokladně : 3 927,00 Kč Přehled o plnění příjmů a výdajů (v tis.Kč) č.řádku třída [přijmy ! [výdaje | schválený | upravený [ skutečnost příjmy 4010 1 daňové 4864,00 5454,00 577900 4020 2 nedaňové 936,00 357300 4687,00 4030 3 kapitálové 6,00 6,00 0,00 4040 4 dotace 0* 61 1,00 140900 4050 příjmy celkem 5806,00 9644,00 11 874,00 4200 příjmy po konsolidaci 5806,00 964400 11077,00 4060 Ikonsoiídace příjmů 0,00 0,00 707,00 výdaje 4210 5 běžně 686600 665800 6057,00 4220 6 kapitálové 1300,00 534600 457000 4240 výdaje celkem 8166,00 12004,00 10627,00 4430 výdaje po konsolidaci 8166,00 12004,00 9830,00 ...
mx-2314n-20220426-162214.pdf
Ke sp.zn.: OEKO-PŘ 55507/2021/evpa
<br> Prohlášení kontrolované osoby
<br> Prohlašuji,že jsem vsouladu sustanovením g 7 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
<br> byla seznámena snávrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nemyšl,ICO 00667064 za rok 2021 i %
<br> Podpis arostky
<br> Zástu ce ÚC: p /
<br> ].),2) _ čitelně vypsat
mx-2314n-20220426-160827.pdf
PŘÍLOHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů souorzžnosrl Za období: 129021 Obec Nemyšl; IČO 00667064; Nemyšlllo.Nemyšl.391 43 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 24.1.2022
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Nebyl narušen princip nepřetržitého trvání ÚJ <,>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br>,<.>
<br>.<.> „.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> L_'JJ odpisuje k rozvahovému dni rovnoměrným způsobem podie schváleného odpisového plánu.tu účtuje v souladu s platnými předpisy a doporučeními.UJ účtuje o zásobách metodou B <.>
<br> Strana 1 I 17
<br> A.4.Informace podle š ? odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 1 2 Název položky Účet ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minule P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 5 400.00 6 400,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00 2.Jiny drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 6 400.00 6 400.00 4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00 5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předtinancováni transterů 911 0.00 0.00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předtinancování transferů 912 0.00 0.00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0.00 0.00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0.00 0.00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0.00 0.00 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0.00 0.00 P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčc...
mx-2314n-20220426-160748.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNDSTI Za období: 12l2021 Obec Nemyšl; IČO 00667054; Nemyšl/lO,Nemyšl,391 43 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.1.2022
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍDBDDBÍ Název položky Syntetický BĚŽHÉ Minulé ucet Hlavní činnost HOĚPOdářSká Hlavní činnost Hoepodařska ctnnost cmnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM & 353 901,04 0,00 5 785 099,64 0,00 1.Náklady z činnosti 5 138 301,04 0,00 5 342 520,54 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 319 910,75 0,00 192 495,01 0,00 2.Spotřeba energie 502 183 205,89 0,00 162 472,13 0,00 3.Spotřebajiných neskladovatelnych dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> _ 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 _.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 ?.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0.00 175 700.00 0.00 0,Opravy a udržování 511 580 470,43 0,00 455 044,32 0,00 9.Cestovné 512 8 304,00 0,00 7 236,00 0,00 10.Náklady na repfezentaci 513 4 082,00 0,00 407,00 0.00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 2 297' 984,95 0,00 1 775 758,08 0,00 13.Mzdové náklady 521 1 034 411,00 0,00 993 604,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 233 948,00 0,00 271 293,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 1 261,00 0,00 1 105,00 0,00 15.Zákonné sociální náklady 527 1 930,00 0,00 18 541,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 1 038,00 0,00 0,00 0,00 13.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a.poplatky 538 24 000,00 0,00 1 080,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 \ 0.00 0.00 23.Jiné pokuty & penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary & jiná bezúplatna předání 543 2 952,00 0,00 4 280,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X.00 000 'N.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dtouhodobého maje...
mx-2314n-20220426-160642.pdf
/ * ROZVAHA
<br> Územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za Období: 1212021
<br> Obec Nemyšl; lČD 00667054; Nemyslim,Nemyšl,391 43 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.1.2022
<br> 1 [ 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ,„ S ntetic ' — - Nazev polozky y účet ky Bělne Minulé Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 72 553 961.92 11 711 805,55 60 842 155,97 57 253 313,06 A.Stálá aktiva 61 031 093,21 11 711 805.95 49 319 257,25 46 577 597,95 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 311 566,40 162 035,40 149 530,00 163 056,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0.00 0.00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> _ ' '.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 29 156,40 29 166,40 0.00 0.00 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 282 500,00 132 970,00 149 630,00 163 056,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> s.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> ||.Dlouhodobý hmotný majetek 50 719 425,81 11 549 769,55 49 169 657,25 45 414 539,95 1.Pozemky 031 15 542 672,27 0,00 15 542 672,27 15 542 572,27 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 36 884 254,78 7 162 920,74 29 721 334,04 24 430 168,21 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 587 774,95 2 975 339,00 3 712 435,95 3 893 385,77 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 411 509,81 1 411 509,91 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 193 215,00 0,00 193 215,00 2 548 313,70 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0...
mx-2314n-20220426-160247.pdf
Fin2-12M
<br> VÝKAZ PRO Hoonocení PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,ooeaovouvÝcr-i SVAZKÚ oecí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 1212021
<br> Obec Nemyšl; IČO 00657064; Nemyšl/lD,Nemyšl,391 43
<br> Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 21.1.2022
<br> [.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rgřnpšrššělřo VÝSIEÚEIĚOÍÉ počátku Plníní V a b 1 2 3
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 080 000.00 1 000 000,00 004 699,12 74,51
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 27 000.00 27 000.00 56 950,65 210,56
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00 130 000,00 141 420,57 108,79
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 855 000,00 985 000,00 1 199 533,58 120,76
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 81 000,00 81 000,00 45 980,00 56,77
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 400 000,00 2 695 059,13 11229
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 27 000,00 27 000,00 7 172,60 26.57
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažd'ovánisběru,přepravy 146 000,00 166 000,00 176 125,00 106,10
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 4 495,00 112,38
<br> 1361 Správní poplatky 2 000.00 2 000,00 1 350,00 67,50
<br> 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 30 000,00 30 000.00 39 357,41 131,19
<br> 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 1,82 0,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věci 520 000,00 520 000,00 616 921,00 118,64
<br> 4111 Neinvestpříjlransíery z všeob.pokl.sptavy stát.rozpočtu 0,00 97 694,87 97 694,87 100,00
<br> 4112 Neinv.přij_transfery ze st.rozp.v ramci souhrn.dotač.vzta 0,00 71 000,00 71 000,00 100,00
<br> 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze Statrozpočtu 0,00 172 320.00 172 320,00 100,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery...
audit-2021-zprava.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 14
<br>
<br>
<br> *KUCBX012R8OU*
KUCBX012R8OU
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Nemyšl,IČO 00667064
<br>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 29.11.2021 do 22.12.2021 jako dílčí přezkoumání
od 21.03.2022 do 07.04.2022 jako konečné přezkoumání
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Nemyšl za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění
pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 16.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje
<br> doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> – kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 305/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím
<br> doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to
<br> z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytly součinnost: Ing.XXXXX XXXXXXXXX – starostka
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX – účetní
<br>
<br> spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/evpa
číslo jednací: KUJCK ...

Načteno

edesky.cz/d/5668554

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nemyšl
25. 09. 2022
23. 09. 2022
23. 09. 2022
20. 09. 2022
08. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nemyšl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz