« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-prechodne-upravy-provozu-zelnobrani-dio.pdf
z [NBBLVdO WSHANEZNl-BNAVUdOG ' OICI
<br> nsauxm slo aldox sp SEIHMM
<br> Dogz L ommaw
<br> Gd NBdHLS zzouwz “mm 3202 ACCU/\ !NWGONTHZ
<br> er vauog BOW AazvN
<br> su hop!/\ “mona uer 5U| AoplA "r) 'n OLSIW
<br> quels uolumldop aoxaímd AOP! A OGCIO 13 J_VNGEIFGO
<br> L.)“
<br> ZZBZ —sn- & l
<br> !NHQVNZ !NAVHcIOG aNGOHoaad aNaza/WN.:::Ej !NHQVNZ !NAVčlclOG !OIPVAVLS “2% 3090 šlAVčldS EIA aovanwox (sos) ŠFVHM šlAVčldS EIA aowmnwox __—_J 0023.";lAVčldS EIA (66L 'Q wm) VHVHG ozarmd V VHOO'IcI ; OVAOMHVcl = 3390 naisvwx BOINVčIH zz _B—epue e_l HHn'ISEOlNAVHdOGOWIW GLE
<br> LG
<br> SZQSL/III !ungxjed '
<br> eongfegpng axseg samo 00922 L Ao!?!/\
<br> B1
<br> E13M
<br> parkování |||/15523
<br> $ 3 ' 9 ___; : __\:€ % N “:Eullvm * \.\
<br> wmme \ „_- \'\ Ill/755
<br> 1 9 -09— 2022
<br> POLlClE pt_ESKE REPUBLIKY
<br> KRAJgáKE BED TE STV! POLICIE JIHOCESK AJE 24 úza—m—zí oo ' DOPRAVNÍ _ POŠTDVW
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-zelnobrani.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/15258/2022 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/15258/2022-2 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 20.9.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 19.9.2022 žádost navrhovatele:
<br> Obec Vidov,IČO 00581917,Vidov 51,370 07 České Budějovice 7
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC-45-545/ČJ-2022-020106 ze dne 19.9.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci - silnici III/15523 a MK Vidov,pro kulturní akci „ Zelnobraní ve Vidově“
– viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 1.10.2022 od 6,00 do 24,00 hod
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
se provádí pravidla provozu na...

Načteno

edesky.cz/d/5668435

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz