« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
PARDUBICKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č.47/2022 podle zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,na obsazení pracovního místa:
<br>
Výběrové řízení č.47
<br>
odbor životního prostředí a zemědělství - referent oddělení ochrany přírody
<br>
místo výkonu práce: Pardubický kraj – Krajský úřad Pardubického kraje
<br> platové zařazení: 11.platová třída (odměňování podle zákona č.262/2006 Sb.a nařízení vlády
č.564/2006 Sb.)
<br> charakteristika vykonávané činnosti:
<br>  výkon státní správy ochrany přírody – zákon č.114/1992 Sb.(zejména: příprava podkladů
k vyhlášení přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranného pásma,zajišťování
péče o přírodní rezervace a přírodní památky a výkon další agendy v souvislosti s nimi <,>
schvalování plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky,vydávání stanovisek o vlivu
na lokality soustavy Natura 2000,zajišťování podkladů pro hodnocení evropsky významných
lokalit,výkon státního dozoru v ochraně přírody a krajiny,vydávání stanovisek k územně
plánovací dokumentaci v rámci svých kompetencí,vyjadřování k záměrům z hlediska
svěřených kompetencí; prokazování nepovoleného způsobu nabytí zvláště chráněné
rostliny,zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle
mezinárodních úmluv včetně druhů rostlin a živočichů chráněných zvláštním právním
předpisem; odebírání nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního
předpisu; je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem,pověřeným
obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností)
<br>  výkon státní správy ochrany zemědělského půdního fondu – zákon č.334/1992 Sb <.>
(zejména: vydávání stanovisek - souhlasů k návrhům územně plánovacích dokumentací
a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území; udělování souhlasu k návrh...

Načteno

edesky.cz/d/5667703

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
06. 10. 2022
06. 10. 2022
06. 10. 2022
06. 10. 2022
06. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz