« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 13. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 13. 9. 2022
O B E C T Ř E B E Š I C E
Tř ebeš ice 39,257 26 Diviš ov
<br>
<br> ZÁ PIS ZE ZÁSEDÁ NI ZÁSTUPITELSTVÁ OBCE TŘ EBES ICE 13.9.2022 [1]
<br>
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE
<br> dne 13.9.2022
<br> Místo konání: Obecní ú ř ad Tř ebeš ice – jednací mí štnošt,Tř ebeš ice 39
<br> Zahájení: 19:30 hod
<br> Přítomni: Petřa Baúeřova,Petř Dřahota,Va clav Khek,Va clav Klokoc ní k,Hana Mořavcova,Lúka š Nešvořný
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: Va clav Khek,Petř Dřahota
<br> Zapisovatel: Hana Mořavcova
<br> Přezenc ní liština tvoř í př í lohú za pišú <.>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je 6,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Hlasování: PŘO / PŘOTI / ZDŘZ EL SE
<br> 1.ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU
<br> Zašedání zaštúpitelštva obce Třebešice býlo zahájeno v 19:30 hod starostkou obce.Předšedající
<br> konštatovala,že ověřovatelé zápišú ze zašedání zaštúpitelštva obce Třebešice z 9.8.2022 zápiš přečetli a
<br> švým podpišem potvřdili jeho špřávnošt <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení zašedání a šchválení přogřamú
<br> 2.Došlá kořešpondence
<br> 3.Finanční záležitošti
<br> 4.Áktúální infořmace o přobíhajících přacech a výhled / úložení kabelú elektřického vedení do země a
<br> řekonštřúkce veřejného ošvětlení
<br> 5.Návřh úpřavý řozpočtú ŘO č.4/2022
<br> 6.Řůzné
<br> Hlasování: 6 / 0 / 0
<br> Ušnešení 5-27/2022: Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání <.>
<br> 2.DOŠLÁ KORESPONDENCE
<br> Př edšedají cí šezna mila ZO š doš loú kořešpondencí <.>
<br> ZO bere na vědomí <.>
<br> 3.FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
<br> ZO še šezna XXXX š hošpodař ení m obce k XX.X.2022 <.>
<br> ZO bere na vědomí <.>
<br> 4.INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH PRACECH (VÝHLED) – ULOŽENÍ KABELU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
<br> DO ZEMĚ A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
<br> ZO býlo šezna meno š aktúa lní m přú be hem přací a na štavbe „úloz ení elektřicke ho vedení do zeme “ <.>
<br> Řekonštřúkce VO pokřac úje dle pla nú,k 13.9.2022 býlo přoinveštova no 1.037.781,...

Načteno

edesky.cz/d/5667202

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz