« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Ver.vyhl. - OOP - Kníničská - realizace protlaku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Kninicska_realizace_protlaku_situace.pdf (PDF 458.82 kB)
GZElÍ'M
<br> ZZdl W
<br> HOZOd
<br> NGAVLSIEH
<br> ZZV
<br> DZ umístit na začátku lávky
<br> EWSTWW
<br> VHAVLS
<br> N“ „„A
<br> %fff'fďfff % MAGiSTRÁT MĚSTA RNA Odbor dopravy Kounicova 67,BRNO -oo4-
<br> Mamka ředitelství polici! Erno
<br> Dopxlmi bnpohnúl.pracovnu onyx-minu Msta
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování přenosného DZ.přechodného VDZ dle TP 133.66.65
<br> VYPRACOVAL :Ing.XXXXXX XXXXX XX f***“
<br> * POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> odsouhlaseno dna: 19.09.2022 Pod Č.1.: mms-13994041 ČJ-ŽDŽŽOGDZDI V kontextu (a j.: KEE—1456864! (ŠJ—202 LOGDZDI
<br> D1! 5 77; a 351/2000 su % 5 251.o,131 1997 se.%;;
<br> KUNTRULDVAL :Ing.Končelíkal'í,! “v * (Š? :
<br> Částečná uzavírka
<br> Dopravní opatření k zajištění odvozu
<br> realizaci » rotlaku
<br> uit-;;
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ".itn-HDI: A ShivaiicíDl: Stávajícínlzmš'rL-x
<br> L
<br> BRNO; „L Kníničská SIGNEX.spol.s r.o.<.> Hallova.130.627 oo Brno Tel.: 555 226 021-4.mistr: tel.: 602 50 23 25 sutě a zeminy ze strany od řeky pro Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
<br> ignex©signex.cz
<br> č.oíCR 2222 „7.9.2022
<br> 1
<br> www.signemz
VV_OOP_Kninicska_realizace_protlaku.pdf (PDF 247.89 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0467476/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0467476/2022/2
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se
<br> sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-139940-6/ČJ-
<br> 2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 19.9.2022,na základě ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Kníničská,Brno,podle výkresové dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace protlaku na ul.Kníničská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 28.9.2022 – 30.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání na pozemní komunikaci <.>
<br> Stanovení je pla...

Načteno

edesky.cz/d/5666737

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz