« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronajmout byt č. 2, v domě čp. 42, náměstí Svobody ve Volyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout byt č. 2, v domě čp. 42...pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odstavec1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni
<br> na svém zasedání dne 21.09.2022 záměr města
<br> P r o n a j m o u t
<br> byt č.2 bez snížené kvality v domě čp.42 <,>
náměstí Svobody ve Volyni
<br> Údaje o bytu:
Byt č.2 o velikosti 1+1 bez snížené kvality (dříve I.kategorie) se nachází v 2.nadzemním podlaží
domu.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.Nájemné je
stanovené smluvní,ve výši min.50,- Kč/m².K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude
připočtena částka za zařizovací předměty ve výši 176,-Kč.Mimo nájemné se v bytě hradí zálohy
na služby jako např.vodné a stočné,společné osvětlení apod.Elektřinu si hradí nájemce na vlastní
smluvní ujednání.Podpisu nájemní smlouvy předchází zaplacení jistoty.Výše jistoty je určena
jako trojnásobek měsíčního nájemného <.>
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic na MěÚ ve Volyni <.>
<br> Dispozice bytu: Pokoj 1 36,80 m²
Kuchyně 6,50 m²
Předsíň 5,70 m²
Koupelna 4,40 m²
WC 1,28 m²
Sklep 9,00 m² ( započteno 4,5 m² )
---------------------------------------------------------------------------------------
Celkem 59,18 m²
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Žádost o byt musí být předána na MěÚ ve Volyni nejpozději 10.10.2020 do 1000 hod <.>
v uzavřené obálce.Na čelní straně obálky bude uvedeno „Byt č.2 v domě čp.42,náměstí Svobody
ve Volyni“ a dole označeno „neotvírat“.Na zadní straně obálky uveďte adresu žadatele <.>
Rada města Volyně si vyhrazuje právo záměr zrušit a nepronajmout byt žádnému zájemci <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<br>
<br> Volyně dne ---------------------------
<br> Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
<br>
<br> V souladu s § 39 odstavec1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na svém zasedání dne 21.09.2022 záměr města
<br>
<br> P r o ...
PENB č.p. 42.pdf
É PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁRočNosTı BuDovY i i z J v _ in-,4 vf.\ i iz.“,<.>,z v 7 “ -7.1 Typ budovy: Polyfunkční il PSČ,místo: 38701,Volyně \._ 1 í N v:fl=:::=f 'ííf 0 fie 0 -0*“ jí z lä ÍI II _,_„ i I.=zf»~“`_~:;='_" „ 2,-'iz V V _ż_ _-_z_; Plocha obálky budovy: 3155,76 m2 “iÍ.Í Objemový faktor tvaru A/V: L 0,74 m2ınn= v š Celková energeticky vztažná plocha: 1005,40 m2 5 5 ; ` Měmé hodnoty Kwh/(m2-røk) ıı -`- ` Q “ -› --- ' ˇ- ~ -v “ '“:.<.> ~.“`: <.>,_ ‹„._ \ 3.<.>._›.-„V 4,__ _ _ _- `-›~.›_~,<.> ~›.-,vı- z › _ = ~_ ˇ 4-zz.“fl" =Ifl=?~""{='ˇťÍ.-€*7?Š“?_>„` ' “l"_- _-ˇ“ _‹,-;=;` _? :____=~,*.‹3;_-_7;:-ę5._›:v,__',4.‹;.<.> =~ę,ø_;1v_g:_g'\__ $`:__š;)___ł_.<.> ťv ľřç- 54,<.> ›_-.ż_ z,<.> _ 7 _.„-,z.<.> _ -'› <.>,_v_~.<.>.<.> øv~ _.<.> „.- ˇ _ -› 3,_ _ -„-„_- 7 › ^'.n S“-.ł,-;‹›_' ~ł „' - 5 7 - U- ' Ž' 'v:"' ` 7' ' -‹ ˇ.- Ť Ť"“'”“ V ' 47ŇvĹ'7LÍŠ~4 ›_-_v---I.łą -._n` - \^)- '^,vn.Š ˇ`;-3.-_ ˇ' : ~:.-››ä_,- zøfl „çfıe “.'„;: " ~ “ ˇ?.:.'-'J-` r.' ı`.:=:::~;› ;.đ.`^*?Ž`.`x <.>,`-_ :§71 T; :n;.Y,-.v.-"_;;-:ˇ-;‹„-_fı-ˇ,-__-**31 `fl"-".`É`f› __ <.>,_ _,<.> _; <.>,-_-: _._;,_._,- _v- :-4 -.7:~.<.> ~:_.- --1 _-_-._.<.> ~.<.> ^ „ >__„.„.„_.<.>.<.> „.<.> _.` _' ‹ıv"v.' ı=ııı›ıvv›.ıv_ıı_qın4ı‹4ııııııı-vıı-sv:-flnzxnnız ~v_~flv\_‹v~-~n.“_,;;ą,<.> --=q.<.> - <.>,_ v._._“,v-ęınnnfl--vv-x#==;_-_=._.z.__.<.>.<.> =fı==z-z=_„-.Ť.-.=ˇ_ _-vv.<.> -vn)-=-ı.‹_xn-‹x=_v-.‹vı\~ıın‹›v,n-qnàv Hodnoty pro celou budovu Š Mwmmk É 885,0 1693,3 5? ~.<.>.„,<.>.<.>.<.>.<.>._.<.> _.„.<.> „„-_.__.<.>,<.> „.<.>.<.>.<.>.<.> _._.<.>._.<.> „__.<.>.<.> „„ <.>,<.>.z,<.> ~.<.> „,<.>.<.>.<.> <.>,<,> __.<.>,<,> v_ _š_,<.>,_,7_.„_.„.<.>._„_,<,>.<.>._«.__~_„_„,_,<.>,_,_.<.> _z_z_.„„__ „,<.> ;.„„__~:,-L„í_._ _,<,> __,_,__ <.>,ì,<,> ;_;F:„Ť„I:Í_„_„_„_ <.>,_~._,<.>.__._._.<.>,<,>.<.> 4,<,>._ <.>,<.> <.>,<.>.__,<.>,<.>,<.>,_,„._ „___ <.>,„„ _.<.> _ _._.<.> _.„_.<.>.„,<.> _ <.>,<.> _„,<,> _,<.> ; Q - ":""““'.'.* \ '.;'.4!.=‹v' ‹-A i.Čr* i i ji! <.>,^r-=^"› ii „.<.>.__.<.> v.;n`„~„_ ; ~ø_.‹nø ›_ 1 Px z (_.<.>.<.> =_.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/5665944

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz