« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronajmout byt č. 7, v domě čp. 3, náměstí Svobody ve Volyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout byt č. 7, v domě čp. 3..pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odstavec1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na
<br> svém zasedání dne 21.09.2022 záměr města
<br> P r o n a j m o u t
<br> byt č.7 bez snížené kvality (bývalá I.kategorie) v domě čp.3 <,>
náměstí Svobody ve Volyni
<br> Údaje o bytu:
Byt č.7 o velikosti 1+1 bez snížené kvality (dříve I.kategorie) se nachází v 1.nadzemním podlaží
domu.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.Nájemné je
stanovené ve výši 50,- Kč/m²/měsíc.K výslednému měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena částka
za zařizovací předměty ve výši 703,- Kč.Mimo nájemné se v bytě hradí zálohy na služby jako např <.>
vodné a stočné,společné osvětlení apod.Elektřinu a plyn si hradí nájemce na vlastní smluvní
ujednání.Podpisu nájemní smlouvy předchází zaplacení kauce.Výše kauce je určena jako
trojnásobek měsíčního nájemného <.>
<br> Dispozice bytu: Pokoj 1 20,14 m²
Kuchyně 18,86 m²
Předsíň 2,52 m²
Chodba 1,70 m²
Koupelna 3,26 m²
WC 1,12 m²
Sklep 14,82 m² (započitatelná plocha 7,41 m²)
---------------------------------------------------------------------------------------
Celkem 62,42 m² (započitatelná plocha 55,01 m²)
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Vyplněný formulář žádosti o byt musí být předán v uzavřené obálce na MěÚ ve Volyni nejpozději
10.10.2022 do 10 00 hod.Na čelní straně obálky bude uvedeno „Byt č.7 v domě čp.3,náměstí
Svobody ve Volyni“ a dole označeno „neotvírat“.Na zadní straně obálky uveďte adresu žadatele <.>
Rada města Volyně si vyhrazuje právo záměr zrušit a nepronajmout byt žádnému zájemci <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<br>
<br> Volyně dne ---------------------------
<br> Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
<br>
<br> V souladu s § 39 odstavec1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na svém zasedání dne 21.09.2022 záměr města
...
PENB čp. 3.pdf
"` ""ˇ""ˇ= ˇ“-vv-ıı <.>,<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.> n_,“.ązŤvf»;z~ -fl_-_._\.<.> _-»__-_______ __ __ _A_-.<.>.<.>.<.> __~._____-_z_-__-_-__.<.> -___»_„.<.>.<.> n.<.> ~ vv Ť_„.<.>.<.> -_.<.>.<.>,<.>.»nnn-vn-4.<.>.<.>.<.>.<.> „„-;@à.<.> _‹;_v -__1___.__._.__ ~ -›==-ø-.»‹›---›-~»--Iëššż~'€‹'I-'^'=:ı:ì'í'Wıřífižë“ 1* i_~_-f:ˇ_'żˇ":=_ıı_IL-:`;'=í;"` >` 3.1 ij' -“_“ı__=ù'_.'-'-ˇ+"-ˇ‹~1 _\ ' 7' ” 7 ' ' ' ” ' Í Ý“ ' 7 7 ‹ ł 1 ` ‹ PRKAZ ENERGETICK NRoNosTı BuDovY I ‹ - ~ I __ ___i_ V.-' -_ z' » ~_ -n <.>,_›.Á '_`._ _ 1' L _._ _._.~_- _.4 `~ ~-.~ __,<,> v“ n“.<.> \ _._ -3 -.-- - _.<.> - i ` _.<.> -;`fl.'; _'-_.<.> _`_ _“:““ ı_ _ ˇ_'_'-“.<.>.v› „ˇ ` “ ˇ _' ;‹ “ - 1.“ - - - “ _ -_ \,-.-‹ ` f,<.> ‹.<.> _ _._v.<.>.<.>,_._ “ v ł vn-=n.---.n-.<.>.<.>.„--_-_n,<.>.-.<.>.„-- --_-vy -ø--_ø„._.-.=._‹„,_.<.>.‹x-_-„.zvø_.› <.>,----z.z-flvv z.-_~v-x.zz v - -.< v _._ zn.-_.--_.<.> -._-~,-x- v-n __z __ n __ ìw “ _1Ě“± ____Ť ~“ì_ __.I li _,1 Ulice,číslo: náměstí Svobody č.p3 “ -ˇ -,‹ ı : ł _ PSČ,místo: 38701 Volyně ; v 1 x É Typ budovy: Bytový dům _ _ Pıøøha øháıky hnđøvyz 1508,94 m2 i -Í Objemový faktor tvaru AN: 0,74 m2/m3,i i“.iz _ Celková energeticky vztažná plocha: 682,14 m2 ž i :`.<.>.<.>.<.>._.<.> _.<.>.<.>,<.>.<.> _.<.>.„.___.<.> _.„._.<.>,<.> _„._._.-._.-._______._.__ _ _.__.<.>.__ zz _ __ z_._____z__ _ _ __ _.<.> _____.__._________.<.> _._____ __ __ ì“I_í_ť_7_ _ 7 _ _ _ _ Ť TŠL- _.<.>.<.>._““ì:šíl_'_LÍĹ-_ _ _ Ťì.___ `”^` výexffe _ __;_Í -_--_ _ We; 7~“_Ž~_-‹_“_47vv_ A--v ~-=_“_._._,_f;~;~v_--› __ ____._z_“ '__ x-ı-ı=ı_n_ı;ıìŤ_~_-._±;33-‹__j_Ť“_j__“j“_~_“_“ ±_____ “ _~“_;_±_-.==_;2:_~ ---›› ~“““ - “ “ ;;_^5f%_=__~_4------ v-----“_v;_›f_-_-5-~_“~-“z=“ ““ _i~ ıšNıšRGETıcı‹Á NÁRočNosT BuDovY 1 Í-.<.>.~_-‹xv‹-.n-v-v_~_-›.<.> -_.<.> ~.<.>.<.> „-_.<.>.<.> _.-_-.-.<.>.<.> __z.<.>.<.>.<.> „_‹_.n„.=.<.> v.<.> nv7.n„_-.<.> ~._ nz._ \_ _._ _.-.<.> ~ vn _„.<.>.__ _,<.>.<.>.<.> -_.-nnnnv ~n_-.- _ __.<.> _.<.> -.v _.<.>.<.> _nv_v--- _n_.f.- -vz.nnnøfl-v,-,_,<.> -.<.>.n-._-vf,-_.„-_.„.<.> =--.‹-~~.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/5665943

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz