« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Sibiřská 59

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Sibiřská 59
525/22
<br> _ Díl © Odbor dopravy '
<br> MMB/0468062í2022/HED Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX XXXX/ODIMMBIOXXXXXX/XXXX/X XXX XXX XXX!hedIova.jaroslava©brno.cz
<br> Vyvěšeno dne: 2 1 419- 2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle % 77 odst.1 písm.c) a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,vedené pod č.j.: KRPB-181059-2/ČJ-2022-0802Dl,v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-2021- 0602DI ze dne 09.09.2022 v souladu s ustanovením ?; 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci —— místní komunikaci |||.tř <.>,ul.Sibiřská před o.č.59,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace;
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedeni dopravně bezpečnostního opatření — odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanoveni,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída TBT/ta,639 00 Brno,IČ: 60733098 <.>
<br> Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> Kounicova BTa 6015? Brno mvwbrnocz

Načteno

edesky.cz/d/5664944

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz