« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39. zasedání zápis.pdf (2.27 MB)
39.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 30.8.2022
<br> Místo konání: Obecm urad Osek
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Strana 1 (celkem 5)
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva a
<br> zastupitelstvo je usnášení schopné.Dále přítomni —občané: 5
<br> Předsedající předložila program v bodech 455.—459.dle svolání
<br> 455.Rozpočtové opatření č.8/2022
<br> 456.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Jemnice — připojení NN“
<br> 457.Seznam knih navržených k vyřazení z MLK Osek 458.Oprava Usnesení č.36-436 459.Zpráva finančního výboru
<br> a dále navrhuje doplnit program 0 body:
<br> 460.Žádost o finanční dar— Záchranná stanice živočichů Makov
<br> 461.Žádost o zřízenívěcného břemene chůze a jízdy na poz.parc.č.113/1,k.ú.Rohozná u Rovné
<br> 462.Rozpočtové opatření č.9/2022
<br> 463.Příkazní smlouvy na akce „Vodovod Petrovice“ a „Vodovod Rohozná' 464.Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Malé Turné
<br> 465.Různé
<br> I
<br> lng.Barborková navrhla doplnit program 0 body:
<br> 466.Navýšení příspěvku na školní potřeby pro prvňáčky a do bodu Různé: - Nákup knih do knihovny - Vodoměry - Podání dotace „Milion pro Strakonice"
<br> Mgr.Mrkvičková navrhla doplnit program 0 body: 467.Umístění Zásilkovna boxu v obci Osek a do bodu Různé: — Zářijové vydání zpravodaje Moudrá sova lng.Hoch navrhl doplnit program 0 body: 468.Odvolání starostky obce z funkce a do bodu Různé: - Stav znaku a vlajky obce
<br> Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obec Osek,Osek XX,XXX XX Strakonice
<br> e-mail: starosta©obec—osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038 dat.schránka: 222.3me
<br> Strana 2 (celkem 5)
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: 9 hlasů pro — 0 hlasů proti — 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 455.Rozpočtové opatření č.8/2022 Předsedající předložila rozpočtové opatření č.8/2022 a...

Načteno

edesky.cz/d/5664179

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz