« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Souhrn usnesení z 30. VZ ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 30. VZ ZO.docx (22.71 kB)
Souhrn usnesení z 30.VZ zastupitelstva obce,konaného dne 19.9.2022
Zastupitelstvo schvaluje: Usnesení č.1/30VZ/2022 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně rozšíření o bod:
12) Dodatek č.1 k dohodě o povinnosti nahradit škodu vzniklou v důsledku provozu turistické stezky
13) Vznik pracovního místa v zeleni
a vypuštění bodu 2) Rozpočtové opatření obce č.8/2022
<br> Usnesení č.3/30VZ/2022 – Smlouva o zřízení služebnosti – ČOVky v Podmoráni
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem,zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje na akci: Úholičky – Domovní čistírny odpadních vod pro RD v Podmoráni“ Inženýrské sítě budou uloženy do pozemků parc.č.476 a 509/6 v k.ú.Úholičky,částka za zřízení služebnosti činí 9 300 Kč <.>
<br> Usnesení č.4/30VZ/2022 – Čerpání z fondu odměn MŠ
Zastupitelstvo schvaluje čerpání z fondu odměn MŠ Úholičky,příspěvkové organizace ve výši 200 000 Kč <.>
<br> Usnesení č.5/30VZ/2022 – Přestupková komise
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Dohodu o změně Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Tursko a obcí Úholičky podle ustanovení § 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,uveřejněná ve Věstníku Středočeského kraje pod č.76/VS/2007 (KS) k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků,kterou se mění její účinnost z doby neurčité na dobu určitou a to k datu 14.10.2022 <.>
b) Zastupitelstvo souhlasí s tím,že se obec Úholičky vzdá práva na odvolání proti rozhodnutí Středočeského kraje ve věci udělení souhlasu s uzavřenou dohodou – viz.bod a) <.>
c) Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednání přestupků s Městem Černošice.Příspěvek obce Úholičky bude ročně činit 20% příspěvku na základní působnost obecního úřadu obce Úholičky zaokrouhleného na celé stokoruny dolů,který obec Úholičky dostává od státu v rámci příspěvku na výkon státní správy pro p...

Načteno

edesky.cz/d/5663473

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz