« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Žerůtky - vrt ŽE-1-14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_vrt_Žerůtky.pdf (PDF 431.88 kB)
ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN
<br> Vyhotovitel
<br> ADITLS
<br> Rokytova 2667/20 615 00 Brno
<br> IČO: 25290321 www.aditis.cz
<br> Číslo geometrického plánu (zakázky) [48-7561/2021
<br> Rok: 2021 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Číslo záznamu Katastrální pracoviště B 05 kavice 1 1 Í ' Obec Žerůtlg) ; ] 4 i 8 Katastrální území Žerůtkv \ V \ Číslo kat.území \ : Š Š * List katastrální mapy Š 7 Š 9 6 6 „ 5 4 Bystřice n.P.0-6/41
<br> Vyhotovila odborně způsobilá osoba
<br> Ing.A nna Stó'hrová
<br> Změnou dotčené parcely č.442/6,442/5
<br> Důvod změny:
<br> vyznačení obvodu ochranného pásma
<br> PM 1102/202 l- 731
<br> S průběhem a označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:
<br> Ověřil: Ing.XXXXXXXX XXXX [)ne: XX.XX.XXXX CÍSIO ověření: XXXX/XXXX
<br> Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
<br> 55/3
<br> 7 92
<br> 442/5
<br> D' “Ara,“ 2.15 "33513 * 5' 442/5 “„S“
<br> Qv'bťr"
<br> 442/7
<br> "._Í pl ' 1111—1585
<br> 440
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Žerůtky -vrt ŽE-1-14.pdf (PDF 2.19 MB)
_—\——— _— _.___—_
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Masarykovo nám.4/2,680 IS Boskovice te./.: 516 488 600,jm.-516 488 779
<br> Sp.Zn.: SMBO 20102/2022 TOŽP/BU Č.j.: DMBO 201033022
<br> Vyřizuje: lng.Bukový/kl.645
<br> v Boskovicích dne: 19.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Žerůtky — vrt ŽE-1-14
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor tvorby a ochrany životního prostředí,jako Věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení © 104 odst.2 písm.c) a ustanovení & 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen Správní řád),v souladu S ustanovením 5 171 až 174 správního řádu
<br> stanovuje
<br> podle ustanovení 5 30 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů za účelem ochrany vydatnosti,jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje Žcrůtky — vrt ŽE-l-l4,na pozemku parc.č.442/5 a 442/6,k.ú.Žerůtky,č.11.p.4-15-02-065,hydrogeologický rajon: 5221 — Boskovická brázda,sever,č.ú.p.V.52210 v kraji Jihomoravském
<br> ochranné pásmo vodního zdroje Žerůtky — vrt ŽE-1-14 takto:
<br> Ochranné pásmo 1.stupně Stanovuje se V rozsahu záznamu podrobného měření změn č.148 zroku 2021 pro katastrální území Žerůtky,který je přílohou tohoto opatření obecné povahy,na pozemku parc.č.442/5 a 442/6,k.ú.Žerůtky.Přesně hranice ochranného pásma Lstupně jsou stanoveny záznamem podrobného měření změn č.148 z roku 2021 pro katastrální území Žerůtky.Vlastníkem pozemku parc.č.442/5,k.ú.Žcrůtky je Obec Žerůtky,č.p.2,67971 Žerůtky a parc.č.442/6,k.ú.Žerůtky je "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obci,17.listopadu 14,680 01 Boskovice
<br> Ochranné pásmo bude oploceno a vstup opatřen uzamykatelnou bránou s výstražnou tabuli:
<br> \...

Načteno

edesky.cz/d/5662602

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz