« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Město - Jan Kadiera

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejnoprávní smlouva.pdf [0,14 MB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Horní Město
<br> uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Horní Město
<br> se sídlem Horní Město čp.97,793 44 Horní Město zastoupena Mgr.Lenkou Holešovou,starostkou IČO: 00296015
<br> bankovní spojení: ČS,a.s <.>,č.ú.1856949349/0800 (dále jen „poskytovatel")
<br> Jméno a příjmení příjemce XXX XXXXXXX
<br> Bydlištěm Horní Město č.p.XXX,793 44 Horní Město datum narození 10.7.1957 bankovní spojení 102161745/0300,ČSOB
<br> (dále jen „Příjemce")
<br> II.PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
<br> 1.Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek příjemci účelově určenou dotaci a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užítji v souladu sjejím účelovým určením <.>
<br> 2.Účelem smlouvy je podpora dle stanoveného programu Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařov a jeho místních částí z rozpočtu města na rok 2019 a 2020 vrámci programu Kotlíkové dotace vMoravskoslezském kraji - 3.výzva vletech 2019 a 2020 (dále jen „Program")
<br> |||.VÝŠE DOTACE A ÚČELOVÉ URČENÍ
<br> 1.Poskytovatel za podmínek této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši 7 500 Kč (slovy sedm tisíc pět set korun českých) jako příspěvek na výměnu stávajícího nevyhovujícího zdroje tepla v rámci Programu v rodinném domě (bytové jednotce),na adrese Horní Město čp.195,793 44 Horní Město,umístěném na pozemku parc.č.269,zapsaném na LV č.25,vedeném pro katastrální území Horní Město <.>
<br> 2.Realizace účelu ve smyslu předchozího odstavce se považuje za ukončenou ke dni ukončení 3.Výzvy kotlíkové dotace Moravskoslezským krajem <.>
<br> IV.POVlNNOSTl PŘÍJEMCE
<br> Příjemce je povinen poskytovateli prokázat,že mu byla vyplacena jednorázová úhrada dotace z Programu Moravskoslezským k...

Načteno

edesky.cz/d/5662243

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz