« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Zápis č. 21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 21
1
<br>
<br> Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
<br> rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o
<br> ochraně osobních údajů v platném znění <.>
<br>
Zápis
<br> ze 21.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy,konaného dne 12.09.2022
<br> od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Tučapech
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Tučapy bylo zahájeno v 19:00 hodin panem starostou
<br> Pavlem Novákem (dále jen „předsedající“).Předsedající přivítal přítomné <.>
<br> Konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecních zřízení),v platném znění.Informace podle § 93 odst.1
<br> zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tučapy zveřejněna v souladu se
<br> zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 02.09.2022 do 12.09.2022.Současně byla
<br> zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha číslo 1)
<br> konstatoval,že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů ZO)
<br> omluveni 3,neomluven 0,což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce a
<br> zastupitelstvo je tak usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Zastupitelstva se
<br> zúčastnili 2 občané <.>
<br> Předsedající oznámil,že zapisovatelem zápisu z 21.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy je
<br> paní XXXXXX XXXXXXXX.Ověřovatelem dnešního zápisu zasedání zastupitelstva byli určeni
<br> paní XXXXXXXX XXXXXXX a Ing.XXXX XXXXXXXXXX,oba souhlasili <.>
<br>
<br>
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.2).K návrhu programu nebyl
<br> vznesen návrh na doplnění <.>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat <.>
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
<br>
<br> Usnesení č.148/2022/ZO-21 bylo schváleno
<br> Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce:
...

Načteno

edesky.cz/d/5660763

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz