« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - oprava povrchu ul. Ostrovačická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres.pdf
IP10a
<br> DETAIL 1
<br> DETAIL 2
<br> ORP ROSICE
<br> ORP BRNO
<br> s
il
<.>
II
I/
3
8
4
2
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 6
<br> 0
<br> 2
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 6
<br> 0
<br> 2
<br> 1
<br> s
i
l
<.>
<br> I
I
I
/
3
8
4
4
<br> s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 4
<br> 2
<br> 4
<br> 0
<br> c
<br> c
<br> a
<br>
<br> 9
<br>
<br> m
<br> 7
<br> 0
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 4
<br> 2
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 6
<br> 0
<br> 2
<br> 1
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> DETAIL 1
<br> DETAIL 2
<br>
2022-09-15T14:11:32+0200
Ing.XXX XXXXXX XXXXXXaXXXedXcXXXbXXXXXaaXafXXXXXbXcXXXX
VV - oprava povrchu vozovky ul. Ostrovačická.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0462308/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0451224/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-189086-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 7.9.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Ostrovačická ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace oprava povrchu ul.Ostrovačická,sil.III/3842 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.11.2022 – 30.11.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasným rozho...

Načteno

edesky.cz/d/5658358

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz