« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Sokol Vrtule Láz, z. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (1.7 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost
<br> uzavřené v souladu s 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> Obec Láz Adresa: Láz 219,262 41 Bohutín ICO: 00242608
<br> zastoupeno starostou obce: Mgr.Antonínem Kropáčem Bankovní spojení: 1082321 1/0100
<br> (dále XXX XXXX „poskytovatel“)
<br> &
<br> Sokol Vrtule Láz,2.5.Adresa: Láz 238262 41 Bohutín
<br> IČ
<br> : 47071630
<br> Zastoupený předsedou Michalem Čižkem Bankovní spojení: 241624877/0300
<br> (dále XXX XXXX „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 50 000 Kč,slovy padesáttisickorun (dále jen „dotace“) <.>
<br> Účelem poskytnutí dotace-na činnost Sokol Vrtule Láz,dle podané žádosti <.>
<br> Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy do 31 dnů ode dne uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.Dotace se poskytuje na účel stanovený vči.l.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční.Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než: a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle 5 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona“),b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle 5 32a odst.1 a 2 cit.zákona <,>
<br> o) výdajů spojených stechnickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizaci ve smyslu 5 33 cit.zákona <.>
<br> a) b) 0) d)
<br> e)
<br> Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl.I.odst.2 a 4 této smlouvy,v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a vsouladu s „ Pravidly pro poskytování dotací a náv...

Načteno

edesky.cz/d/5656730

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz