« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí ZTV Boršov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZTV Boršov.pdf [1,29 MB]
1 r ' 15 \\ „; unu.: *,SO 01 - SPLAŠK VÁ „ Jm // J =.? PVC DN250,DL.35,„z" „," Y : so 02 - KANALI „,&'$/U : : PVC DN315,DI.<.> 235,„m,ff „;),/' ': 3 SO 03 - VODOV D; „," g;: * : PE100 RC D90 D 11,DL.131,8 m mus,* „ <.>,-,“ ' Il I *.P- /."ý / a : Í F&M—la 535; I?.H 4m 294155 614%? „.<.> i).mm n? 33 / 4 | |?.BHW maf-g Elat All na: A Www.436 Q— | ZÉÍAI— /fx,jň._ : ! [»ÉEFJT mamma =*th.<.>.<.> : A “ Ju a /f„ : 2/1),57 \ / _ mm.-'- 2 * ' “ _ :.„1,35 991,/ ' : : !| 1M“ 429 &,JLB' 45.37 4155 3545 ZDE-ŽJ \,\.? ť/J/ - ]„ CHRÁNIČKA POD SILNICÍ/ \ 41454 * "Mun“ _“ 5 3 IX 5 (LG '," "i,-ZČ I m4 ' zahrádky „ nm | „ wg; MĚN mOURAN 7 4 SO 1 f,: ' ) _ „ Í.|| 136 9'529 ) TFS—IS?" " !!!-$a“ amnz *“ ÚQÍŽGI ) 41594 mu!-un: a“ ],rl Č/ """ OPEVNĚN' PROTILEH HQ * I „Away „.W " „a,! ! 35:4 „,a SVAHU_KAMENEM ? ' í M “|“ 63.3.34 ' 4593 fm.<.> —,-'.Í:' J c? “*=—„__ “'" ""I—,“\ z :;.— '.„„My „=,*,*,<.>.__Í,„„ __ ; I = RET" CNiBox _.__ f/.„z,—_- »_ „_ ——__ __m 7 _ IE.'JLDH S DEŠ VE E ; ISV-:: E'E' " mem „ 211,' D -.<.> _____:"' __ =-.<.> __,“ "“- n í _.x zuhrůdky MJ “& „_,„„sz “ “a // _ <.>,! 1 u,<.> » $“"—E_k „_ -- * :Í"'"Í:.Í' EHŠ \EJBE'Ě ';“„659 " “a" mam : „ / 6 t 4 „I.<.> "' E533 :- ? L' „„k i i: “B*,/ ! J'IŠŽ'íj 051 s“ _ fígl? „- _ _._ GÍĚŘ- „LE-3 ] _ ' 55 ? *“,__;j.'B— II ('“ —J,'Iu“ » w—m-l— :— _ - — I-z-amr:ra+—:š-E-r- ' _ '"“ v “- „ | ' :: * ' < - i —— w — -— „___ —— -— „ f,„.A 1570 '.' _ M4 ICLI l$l-L E E !.Ě 'F'ld li unum- mhrddky : :.L'.<.> <.>,-- „a „L _1; „% ĚOQB “";“" 7 I— | I! VYU TDEŠTOVE KANALIZACE \ A;,J! 8 " L ] “160 II7_ (_) „771 41? 73 417152 4I771 12 * \.<.> „sd-; 155“ ': £ tl 1 0 i 417/3 / 47.7) 5—] „li.w \! i POZNÁMKY:.zahrádky V 11 1798 AVB;,_ : * „ „m,!.<.>.-„„.<.>.G '.3 't 1) ZAKRESY PODZEMNICH INŽENÝRSKÝCH ZARIZENI NESLOUZI JAKO VYTYČOVACI „ l „ _ (YP “.! <.>,<.>,-| H mí _ VÝKRES — PŘED ZAHAJENIIII STAVEBNICH PRACI MUSI ZHOTOVITEL STAVBY ': „Wy " *f*-' : 4' za * * ' * = “JL „„ „___ _ ' l' ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENI SPRAVCEM SITI A JEJICH OZNAČENI NA MÍSTĚ DLE „„ :"...
VV[1].pdf [0,32 MB]
Magistrát města České Budě jovice
S t a v e b n í ú ř a d
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice
<br>
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> Značka: SU/3613/2022 Ml Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: SU/3613/2022-6 Bc.Zbyněk Mladý 386804041 mladyz@c-budejovice.cz 7.9.2022
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil,podle ustanovení § 84 až § 90
stavebního zákona,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"),kterou dne 8.6.2022 podala společnost
<br> PH Finance - realitní,s.r.o <.>,IČ 09085327,U Sila 246,Poříčí,373 82 Boršov nad Vltavou <,>
kterou zastupuje Dritto s.r.o <.>,IČ 28155921,Plav 103,370 07 České Budějovice 7 <,>
která dále zplnomocnila EKOEKO s.r.o <.>,IČ 25184750,Senovážné nám.240/1,370 01 České
Budějovice 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává,podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> "ZTV u Zátkova Mlýna,Boršov nad Vltavou"
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.496/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.497 (ostatní plocha) <,>
parc.č.506/1 (ostatní plocha),parc.č.512 (ostatní plocha),parc.č.513/2 (lesní pozemek),parc.č.516
(ostatní plocha),parc.č.518/1 (zahrada),parc.č.518/3 (zahrada),parc.č.519 (ostatní plocha) <,>
parc.č.520 (zahrada),parc.č.523/1 (ostatní plocha),parc.č.523/2 (ostatní plocha),parc.č.524/1
(ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/5656283

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz