« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc4607261721479867456.pdf [0,09 MB]
H
<br> x(! Humny
<br> Pohybllvé pracovní misto v opravovaném úseku
<br> ' "„_ 125 min,<.> 5
<br> \.\\ * \ <.>
<br> '“ 3% J' 2011
<br> FWJCIE ČESKÉ REPUBUKV
<br> ř HA-JSKÉ ŘEDITELSTVÍ PGLŠCIE 24
<br> „HOČESKÉHO KRAJE
<br> LlEMNí ODBOR ČESKÉ BUDÉJCVi
<br> L DÉRAVNÍ INSPEKTORÁT | 33mm PÉĚHRÁDKA 125 5.„u (_,ESKE BUDĚJOVICE
<br>."
<br> aw
<br> Dopravně Inženýrské opatřen! OPRAVA POYRCHU VOZOVKY III/10577 LIBNÍČ - PRUTAH
<br> Zadavatel: SKANSKA a.s <.>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXX Dne:
<br> Emal mfoQagmstav cz _ 'mci :.EWA Telefon: 602 403 383
<br> 5.mm normu! mtm!
Opatření obecné povahy [0,15 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/14396/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/14396/2022-3 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 13.9.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 13.9.2022 žádost navrhovatele:
<br> Skanska a.s <.>,IČO 26271303,Křižíkova 682/34a,Praha 8-Karlín,186 00 Praha 86 <,>
kterého zastupuje,na základě plné moci ze dne 21.8.2022,Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700 <,>
<br> Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC.45-507/ČJ-2022-020106 ze dne 31.8.2022 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci,silnici III/10577 a místní komunikaci Lišov,Jelmo,z důvodu rekonstrukce
povrchu vozovky,která bude probíhat v navazující třetí etapě dle harmonogramu prací – viz dopravně
inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <....

Načteno

edesky.cz/d/5653661

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz