« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice - Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení.pdf [0,22 MB]
1
<br> Usnesení
z XVIII.zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Újezd ze dne 07.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: ZO-1/XVIII/2022
<br> ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:
<br> – předseda: Bc.Vít Janás
<br> – členové: Ing.XXXX XXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Č.j.: ZO-X/XVIII/XXXX
<br> ZO schvaluje ověřovatele zápisu: PhDr.XXXXX XXXXXXX <.>,XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Č.j.: ZO-X/XVIII/XXXX
<br> ZO schvaluje předložený program zasedání
<br>
<br> Č.j.: ZO-4/XVIII/2022
<br> ZO bere na vědomí zprávu starostky o činnosti obce za uplynulé období
<br>
<br> Č.j.: ZO-5/XVIII/2022
<br> ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7/2022 (příloha č.1)
<br>
<br> Č.j.: ZO-6a/XVIII/2022
<br> ZO bere na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje “My v XXX Jihočechy
<br> nenecháme II”
<br>
<br> Č.j.: ZO-6b/XVIII/2022
<br> ZO schvaluje zapojení obce Kamenný Újezd do dotačního program Jihočeského kraje “My
<br> v XXX Jihočechy nenecháme II”
<br>
<br> Č.j.: ZO-6c/XVIII/2022
<br> ZO pověřuje radu obce schválením rozpočtových opatření souvisejících s tímto programem
<br>
<br> Č.j.: ZO-6d/XVIII/2022
<br> ZO ukládá starostce obce zajistit realizaci tohoto dotačního programu
<br>
<br> Č.j.: ZO-7/XVIII/2022
<br> ZO neschvaluje žádost Ing.Moniky Hejlové o změnu územního plánu v osadě Březí
<br> spočívající v návrhu nových ploch k zástavbě
<br>
<br> Č.j.: ZO-8/XVIII/2022
<br> ZO bere na vědomí zahájení pořízení územní studie v ploše C2 v k.ú.Kamenný Újezd
<br> oprávněnou osobou pořizovatele podle §24 stavebního zákona s tím,že náklady na pořízení a
<br> zpracování územní studie budou plně hrazeny investorem
<br>
<br> Č.j.: ZO-9/XVIII/2022
<br> ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.32/8 k.ú.K.Újezd – Březí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Č.j.: ZO-10/XVIII/2022
<br> ZO schvaluje vzdání se zákonného předkupního práva na dočasnou stavbu na pozemku p.č
<br> 2836/5 v k.ú.Kamenný Újezd
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PhDr.XXXXX XXXXXXX,PhD.v.r.Ing.XXXXX XXXXXXXXX v.r <....
RO 7_2022.pdf [0,34 MB]
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE KAMENNÝ ÚJEZD
<br> Příloha č.1
<br> číslo: 07/2022
<br> § Položka
Schválený rozpočet
<br> /
upravený rozpočet
<br> Změna Upravený rozpočet Poznámka
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220 000,00 30 000,00 250 000,00 Poplatky z pobytu
1112 Daň z přímnu FO 342 000,00 150 000,00 492 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 21 897 000,00 3 000 000,00 24 897 000,00
4111 Neinvestiční přijaté transfery 155 647,63 138 000,00 293 647,63 Volby
4111 Neinvestiční přijaté transfery 293 647,63 5 850,92 299 498,55 Dotace Covid
<br> 6402 2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů 0,00 127 558,00 127 558,00 Vratka transferu za ZŠ a MŠ
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 756 783,00 48 591,08 805 374,08 Rezervy
<br> 23 665 078,26 3 500 000,00 27 165 078,26
<br> § Položka
Schválený rozpočet
<br> /
upravený rozpočet
<br> Změna Upravený rozpočet Poznámka
<br> 2212 6121 Budovy,haly,stavby 6 000 000,00 -5 000 000,00 1 000 000,00 neuskutečnění akce (Hřbitovní ulice)
3113 6121 Budovy,haly,stavby 4 500 000,00 -2 000 000,00 2 500 000,00 neuskutečnění akce (hřiště ZŠ)
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0,00 127 558,00 127 558,00 Vratka transferu za ZŠ a MŠ
6115 5019 Ostatní platy 0,00 4 000,00 4 000,00 volby
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 124 000,00 124 000,00 volby
6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 1 500,00 1 500,00 volby
6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 4 000,00 4 000,00 volby
6115 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 1 100,00 1 100,00 volby
6115 5175 Pohoštění 0,00 13 440,00 13 440,00 volby
6409 5901 Nespecifikované rezervy 244 538,63 24 402,00 268 940,63 Rezervy
<br> 10 744 538,63 -6 700 000,00 4 044 538,63
<br> 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech 21 100 000,00 -10 200 000,00 10 900 000,00 snížení schodku
21 100 000,00 -10 200 000,00 10 900 000,00
<br> PŘÍJMY
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> FINA...

Načteno

edesky.cz/d/5650018

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Újezd okres České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz