« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Oznámení o konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání voleb
0 z n á m e n í () době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Bělá a do Senátu Parlamentu ČR
<br> Starosta obce Bělá Pavel lhot'an podle $ 29 zákona č.49l/200! Sb o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisu,a podle $ 15 zákonač.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 0 z n a m u j e :
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Bělá a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Bělá a do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č.l — je volební místnost v budově Obecního úřadu,Bělá 44 pro voliče bydlících v Bělé a v Tasicích <.>
<br> 3.Voličům budou nejpozději 3 dny před konáním voleb dodány hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 4.Volby do Zastupitelstva obce Bělá: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,iehož občané jsou oprávněni volit na území České tepubliky podle & 4 odst <.>,platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde- li o cizince,platným průkazem o povolení k pobytu.Neprokáže- li volič uvedene skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu ČR: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,anebo cestovním prukazem).Neprokáže—li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 6.V případě konání ll.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: v pátek dne 30.1áří2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne l.října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.V případě konání ll.kola voleb do Senátu volič...

Načteno

edesky.cz/d/5648912


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz