« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 23.08.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání 23.8.2022.docx (37.01 kB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice
konaného dne 23.8.2022
<br> Místo konání: Obecní úřad Nučice
Čas zahájení: 18 hod <.>
<br> Přítomni: L.Mervardová,M.Kočí,M.Jirsová,J.Chromý,I.Nováková,R.Maršák
Omluveni: P.Krutský
Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Předsedající: starostka obce XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Předsedající všechny přítomné přivítala a konstatovala,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Informovala,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
Dále předsedající určila zapisovatelem M.Jirsovou a ověřovateli zápisu I.Novákovou a R.Maršáka.K určenému zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetla program zasedání:
1.Schválení Dodatku č.1 k pachtovní smlouvě č.P-5/2016 zemědělský pacht ze dne 8.11.2016
2.Schválení Smlouvy o součinnosti při realizaci nového vodního zdroje N3A a Smlouva o budoucí smlouvě kupní
3.Schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2021 na zhotovení stavby „Malá vodní nádrž Nučice – Velký rybník“
4.Schválení podání žádosti o dotaci – Operační program Životní prostředí,splašková kanalizace a ČOV
5.Schválení směrnic VZMR
6.Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – kanalizační přípojky
7.Rozpočtové opatření č.4/2022
8.Různé
9.Diskuze
Tento program byl vyvěšený,a doplňuji a upravuji program zasedání takto:
8.Schválení Smlouvy o dílo na zhotovitele na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“
9.Různé
10.Diskuze
a vyzvala zastupitele k hlasování <.>
<br> Návrh usnesení č.1/5/2022:
Zastupitelstvo obce Nučice schvaluje doplněný a upravený program zasedání zastupitelstva <.>
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnes...

Načteno

edesky.cz/d/5648807

Meta

Prodej   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz