« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Operna zed uprava provozu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Operna zed uprava provozu.pdf
Městsk
<br> úřad Pelhřimov oddělení silničního hospodářství Pražská 2460,393 01 Pelhřimov c _.; MP:: USHsljllm t.zxoopxr v Pclliiiiiiovč dne 31.5 2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy » stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský utad Pelhřimov.odděleni Siiničniho ho5pndářství.Pražská Motl Pelhřimov podle ust ; IZ-L odst.6 zák.(— “wól atmo Sb o provozu na pozemních komunikacích a n 7měnách některých zákonů “: znění pOZdČj: čs.-dpisů (drilu Jen zákon:.:*.: základě žádosti prá'.ke osoby VYZNAE.s.r.o.<.> IČ (119 16297,Si ná SHS/l,585 (ll Jill-ava podaná dne 31.í [.po předchozun plbL'l'ttl'iéll'l \'_\_-'_|ádl'cul Pohaio CR„ Dopravni inspekiorm Pelhrimov ze dne 27 S Etiš i.o _1.KRPJ-SBSES-lfČJ-EUZ l- TBETUň-DING a pn [in-zmizení řaflnsti vcniiladii sustanownim š:“ 77,odst.1_ písm ci zákona \ návaznosti na ustanovení šl'i'l & š IVJ O(lSl.] zákona č.500 2004 Sb,Správní řád VE znčni poadčjšich ptcdpmi (dalojon správní řád|
<br> s t a n o v ij |" & na základě ust \\“ 77.odst.5 zákona přechodnou iš" oL odst 3 zakonu) úpravu provozu na silnicích li.a Ill.li'itly tlllllhlčllllll dopinvníliu !llílCCIiI (\yiil (' 294420i5 S'u i podle dopravně liůťllylhkčilu opatreni (llťLlIlliil wticnal tohoto opaiíonii ;,důvodu uzavírky stlnicc ů íll l 1.7.53 v Ustrašínč <.>
<br> Osazení dopitnniliu značení zajistí žadatel na své náklady Pícuhodnc DZ bude osazeno lm dobu realizace výše uvalené akce Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto
<br> Hanza-no budi: dopimní znač.-ani podle m šícneho dopravně 1132611) l'bl—(ťlw opatření,ktere ]:? soucasti lOllUlD Šiailtn'ůlll
<br> Přechodná úprava se stanmuje na dobu: 14.6.2021 — 14.0.2021
<br> iidpoi'ědnú XXXXX XXXXXXX XXXXX,\“: Z\Ač.s.r.o.<.> tel.: 777 814 225
<br> Podrobnosti o imtí El umisteni důpl'in ního znaceni uprm up TP 66 il CSN FN 128994 <,>
<br> Pu „koučem ;LlNL'Ll bude DZ ux ctloiio do XXX odnílio stavu a přcdalio ;špl'tiici komunikace
<br> V; š: stanovena upravu provozu na po?ttmlll knmiinikau vycházi z:- zapš...

Načteno

edesky.cz/d/5646200

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz