« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Ředice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - soukromá komunikace na p.č. 1012/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Ředice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

plánek (355.76 kB)
\-
<br> mam z **New ÉÉLW' _:
<br> MBH
<br> MWHCNU MEMW
<br> rmutu Lz „
<br> POŽNÁMKY: N N! NA STÁVN Ci KDN U C'
<br> PŘEDPONLADA SE ODFREZOVÁNÍ PRVNI KONSTRUKČNÍ wsrw V 11.41) NU A SIN N|N O.5 N A DRUHÉ NONSTNUNČNI VRSTW v 11.7D UN A ONO N|N 5.25 N.POVRCH BUDE OČIŠTĚN N mtm SEOOUNO POSTŘIK : MODTFIKDVANE NAUONNKUUNI EHULIE PS-E 0.5 KDM,NASLUJNĚ BUDE DDFLNĚNA mm ACP 1s+ \: TL TU NN.NNNESEN SPOJOUNO FUSIŘIK 2 NODINNOUANE NADONAKUNNI EMULZE PS—E 0,5 KG ASE/N;! N NENUEDNNNN UBRUSNA vnsnm ACO „ v TL 40
<br> W.STYČNÉ SPÁRA BUDE FROŘIEUTA A XXXX A? MUUIFIKOVANW ZÁUWDU PODÉLNÝ PRQUS.<.> ÉE:
<br> v NISTE NAPQEM NA smwicl KOMUNIKACI (UL NOUONN) UE NAURIEN PODÉLNÝ PROEUSEEN DN m v MOVE DÉLCE 7,2 N 5 šNNÝN NEONUVEU \ monovw OELEN NE SKLONU 1 : ;: WSNLNDNNNN : LDMCNHG KAMENE DO BETONONEUO LD?E - PODROBNÉ ŘEŠENO v PŘUOZE 11.0.14 VZOROVÉ ŘESBN POOELNENO PRGPUSTKU
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> w Fibichova XXX,Chrudim
<br> „.W-,<.> - „w <.>
<br> LEGENDA KATASTRU NENOUTOSD;
<br> — HRANICE KATASTRU WITŘNÉ KRESBA PARCELNI ČISLD/ČISLU PUPISNE
<br> |£GENDA NANRNU - se O:.PŘÍJEZDOVÁ NONUNrNAcE
<br> — — — — OSA ÚČELOVÉ NONUNaKAcE HRANA OCELOUE KOMUNIKACE NAPO£NI NA samic! sw BETONDW ŽLAB 210/70—1110/280 NN ——————— BETONOVÝ PROPUSTEK DN 400 101- PŘíČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH SMĚR PROUDĚNÍ VODY v ZLNBU UÉGENUA NANNNU - 50 D3 PŘ1JEZDOVA KOMUNrKACE:
<br> OCELOVÁ KOMUNIKACE PDNRON R—MATER1ÁL 31qu ČELA PODELNEND PNDPU5U<U LUMOVÝ KÁMEN D0 BETONU NAPOLNI NN STÁVAJÍCI SENN vaz.POINÁMKA
<br> LEGENDA OOPRAWINO ZNAČEM;
<br> NOVÉ svalí D2
<br> Bc.Lucie mmm BQ Lucie Kuštevó 1č: 88828993
<br> lukeš Froniixek a XXXXXXXX XXXXX
<br> BC.LUCXE KUŠÍOVO
<br> den,mam; :: DS P
<br>.\_
<br> 12—2020
<br> \: 101711 v k.ú.Dolní Redice
<br>,“medová XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX Novosiavba rodinnýqh dvojdomků na p.p.č.1012/13,1012/6
<br> 1:500 2m“
<br> SO 03 Přwjezdcvú knmumkcce
<br> Situace komunikace
<br> D Dokumenmce objektů (: íechmckých (: Technmogických zařizení
<br> D OŠÍZ
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - soukromá komunikace na p.č. 1012/19 (158.39 kB)
Městský úřad Holice *muhoss01549484*
<br> Stavební úřad
<br> Holubova 1,534 14 Holice
Tel.: 466 741 211,fax: 466 741 206
<br>
<br> Spis.zn.: MUHO 15414/2022/SÚ/Rei Holice 22.8.2022
Č.j.: MUHO/20275/2022
<br>
<br>
Vyřizuje:
<br> Tel.:
E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXXX
oprávněná úřední osoba
XXXXXXXXX
reinberg@mestoholice.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu
<br> Městský úřad Holice,stavební úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále zákon o silničním provozu) na základě žádosti,kterou podal dne 22.6.2022
<br> XXXXXXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,V Ráji 2837,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice 2
<br> (dále jen "navrhovatel"),a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje,Územního odboru Pardubice,dopravního inspektorátu v
Pardubicích vydaného pod Čj.: KRPE-58781-2/ČJ-2022-170606 ze dne 1.7.2022 <.>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.30/2001
Sb <.>,a § 171 správního řádu č.500/2004Sb.ve znění pozdějších změn,dopravní značení pro
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,kdy se jedná o označení změny místní
úpravy provozu na soukromé komunikaci ležící na pozemku parc.č.1012/19 v k.ú.Dolní
Ředice,který se napojuje na silnici č.III/29817 třídy ležící na pozemku parc.č.36/2 v k.ú.Dolní
Ředice,v souvislosti s tímto je navrženo užití dopravních značek:
<br> Bezejmenná soukromá komunikace v Dolních Ředicích
<br>
Umístění svislých dopravních značek na pozemcích parc.č.1012/19 v blízkosti pozemku parc <.>
č.1012/13 a následně u rodinného domu č.p.323 v blízkosti pozemku parc.č.1012/14 všechny
v k.ú.Dolní Ředice:
<br>
<br> Dopravní značení:
<br> - č.B 32
<br> • 2x B 32 – jiný zákaz s vnitřním textem: „soukromý pozemek“
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní značení proveďte jako: doprav...

Načteno

edesky.cz/d/5644154

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Ředice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz